Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2016

2016-06-17 11:01:30 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice gm. Pacanów. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2016

2016-06-17 10:58:50 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice gm. Pacanów. więcej»

Sprawozdanie

2016-06-17 09:32:06 Ogłoszenia

z realizacji Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok. więcej»

Obwieszczenie GPIOŚ.II.6220.6.2016

2016-06-07 08:14:31 Ogłoszenia

1. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego budynku.
2. Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie. więcej»

Zawiadomienie RDOŚ

2016-05-31 09:21:39 Ogłoszenia

o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności polegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego więcej»

ZARZĄDZENIE nr 54/2016

2016-05-16 12:53:56 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 53/2016

2016-05-16 12:52:49 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 52/2016

2016-05-16 12:51:34 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

ZARZĄDZENIE nr 51/2016

2016-05-16 12:50:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej

2016-05-10 11:59:21 Ogłoszenia

Na podstawie art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013 poz.267 z późn. zm.) oraz art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2016roku została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.1.2016.B. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni ,podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji, parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt., zbiornika retencyjnego spustu z basenów, zbiornika na nieczystości ciekłe położonego w miejscowości Podwale, Gm. Pacanów na działkach o nr ewid.456,457,458 „ więcej»