Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2020

2020-09-29 11:53:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-09-22 09:20:53 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 76/1, 75, 920, 50, 49, 46/2, 46/3, 919, 46/4, 27, 26, 25, 24/2, 24/4, 24/3, 918 obręb: 0027 Sroczków, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.9.2020

2020-09-21 09:35:21 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1246, 1126, 1127, 1128/2, położonych w miejscowości Wójeczka, obręb: 0022 Wójeczka, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.
więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-09-10 11:52:02 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2020

2020-09-01 12:49:15 Ogłoszenia

Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA-0242 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” planowanego do realizacji na działce nr ewid. gr 221 położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów,, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Powszechny Spis Rolny rozpoczyna się 1 września 2020 roku

2020-08-28 10:44:46 Ogłoszenia

Jak można się spisać? więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.8.2020

2020-08-27 09:26:49 Ogłoszenia

Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów, gmina Pacanów. więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-08-21 08:45:57 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych. więcej»

Ogłoszenie

2020-07-22 09:01:43 Ogłoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na remoncie i konserwacji pokrycia dachowego drewnianej części kościoła parafialnego pw św. Idziego opata w Zborówku. więcej»

Obwieszczenie RDOŚ WPN-III.6320.3.2020.MM

2020-07-16 15:30:58 Ogłoszenia

więcej»