ZARZĄDZENIE nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 09:11:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) zarządzam, co następuje

§1

Przeznacza się do użyczenia w drodze bez przetargowej nieruchomość lokalową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie, w prasie lokalnej, na stronach internetowych tut. Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do ZARZĄDZENIA nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach.

 

WYKAZ 

Nieruchomość lokalowa usytuowana w budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie przy ul. dr Gałązki 11.

Nieruchomość:
1.Lokal użytkowy usytuowany na działce ewidencyjnej nr 1315/2, stanowiącej własność Gminy Pacanów na podstawie księgi wieczystej KW nr KI1B/00055357/4;
2.Powierzchnia lokalu – 12,30 m2;
3.Lokal użytkowy znajdujący się na 1 piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie;
4.Dla działki nr 1315/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 1315/2 jest zabudowana;
5.Termin zagospodarowania nieruchomości- nie dotyczy;
6.Cena nieruchomości- nie dotyczy;
7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego- nie dotyczy;
8.Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy;
9.Terminy wnoszenia opłat- nie dotyczy;
10.Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;
11.Lokal użytkowy przeznaczony do użyczenia w drodze bezprzetargowej;
12.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości- nie dotyczy.

    

Wykaz podlega wywieszeniu  na okres 21 dni od 5 czerwca do 26 czerwca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: