ZARZĄDZENIE nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 5 czerwca 2020r.

2020-06-05 08:48:14 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2019r  poz. 506/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2014r  poz. 518  / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LIII/331/2014  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z   30  czerwca  2014 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  Biechowie ,  Podwalu, Grabowicy.

 §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia  

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej zwyczajowo  przyjęte  na stronach  internetowych  Urzędu  Miasta  i  Gminy w  Pacanowie

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr    58/2020                                                                  

                                Burmistrza   Miasta  i  Gminy   Pacanowie  z  dnia  5  czerwca   2020

                                     w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

                                     sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego


                                      W Y K A Z

nieruchomości   rolnej  położonej  w  Biechowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  3223/3 własność  na  podstawie  KW KI1B/00056270/7 

2.Powierzchnia  gruntu    0,2064 ha. Nieruchomość   rolna  położona  w  Biechowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  jako  teren   rolny

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości   4890,0

 Wartość operatowa     nieruchomości     4590,0zł

 7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  od 5  czerwca do   26  czerwca   2020r

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: