Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-15 12:00:26 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Pacanów

1.Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)być osobą pełnoletnią,
2)zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3)posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Kandydat na rachmistrza terenowego:
1)zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2)jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie 
co najmniej średniego wykształcenia.

5.Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym

7.Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2)Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3)Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4)Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

8.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

9.Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Koordynator Olga  Nalepa tel. 41 376 54 03 wew. 18

 

>>Załączniki (kwestionariusz, oświadczenia, RODO)

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: