OBWIESZCZENIE

2012-08-21 15:33:18 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko obejmującej nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3881 /pas drogi powiatowej nr 0125T/, położonej w miejscowości Biechów, obręb: 0001 Biechów, gmina Pacanów.
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój
więcej»

POSTANOWIENIE

2012-08-14 14:58:57 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-08-08 13:39:32 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-07-25 13:51:28 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie:
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa przepustu pod nawierzchnią drogi Nr 0125T (przepust ø60, dł.10mb dla potrzeb odwodnienia drogi i powstałe osuwisko) na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 3881 położonej w obrębie: 0001 Biechów gmina Pacanów.
więcej»

ZAWIADOMIENIE

2012-07-10 14:45:52 Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-06-12 11:07:38 Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Pacanów o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi”.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-06-06 13:31:59 Ogłoszenia

obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystapienia do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Budowa na terenie Gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektromagnetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5 km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV Zborów" więcej»

Postanowienie ROŚ.6220.2.R.2012

2012-03-07 08:44:38 Ogłoszenia

Postanawiam odwiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie stacji paliw ciekłych i gazowych, obiektu usługowego z kasą ,zapleczem technicznym, myjnią samochodową ,parkingami oraz motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 457/1 obręb Słupia, Gm. Pacanów

więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-01-12 08:52:55 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2012-01-12 08:19:44 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACANÓW
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów
więcej»