ZARZĄDZENIE nr 51/2016

2016-05-16 12:50:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji środowiskowej

2016-05-10 11:59:21 Ogłoszenia

Na podstawie art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013 poz.267 z późn. zm.) oraz art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r.,Nr 199,poz.1227), Wójt Gminy Pacanów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 maja 2016roku została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.1.2016.B. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz hotelarskich na funkcję budynku zamieszkania zbiorowego na cele placówki opiekuńczo rehabilitacyjnej wraz z budową :obiektu szklarni ,podziemnego zbiornika na olej opałowy, dróg wewnętrznych i placów manewrowych, terenów sportu i rekreacji, parkingów dla samochodów osobowych w ilości 62szt., zbiornika retencyjnego spustu z basenów, zbiornika na nieczystości ciekłe położonego w miejscowości Podwale, Gm. Pacanów na działkach o nr ewid.456,457,458 „ więcej»

Zarządzenie Nr 28/2016

2016-03-01 14:49:48 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów na rok szkolny 2016/2017 więcej»

ZARZĄDZENIE nr 20/2016

2016-02-12 14:43:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 19/2016

2016-02-12 14:29:06 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 18/2016

2016-02-12 11:00:03 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej»

ZARZĄDZENIE nr 17/2016

2016-02-12 10:15:25 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
więcej»

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku

2016-01-11 13:29:07 Ogłoszenia

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2016-01-07 12:32:30 Ogłoszenia

Kultywowanie tradycji i obrzędów lokalnych sprzyjających promocji regionu. Zakup 55 koszulek dla zespołu Diamenty Powiśla oraz 3 par butów dla chłopców. więcej»

Informacja o bezpośrednim nr telefonu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

2015-07-24 08:28:16 Ogłoszenia

41 376 54 59 więcej»