Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2017

2017-05-29 14:58:00 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących więcej»

Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2017

2017-05-19 07:46:10 Ogłoszenia

Zawiadamiam że w dniu 16.05.2017r. znak:ROŚ.6220.3.2017 została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.141,143/1,145/1 ,obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski ,woj. świętokrzyskie
więcej»

Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2017

2017-05-09 12:48:39 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. 59 ,obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie

2017-05-08 12:36:39 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa ECB Park Edukacyjny ,,Akademia Bajki" więcej»

Zawiadomienie

2017-05-08 10:57:28 Ogłoszenia

w sprawie prowadzonego postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-04-27 08:04:43 Ogłoszenia

z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016.2017

2017-04-25 11:12:03 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2017-04-24 09:48:33 Ogłoszenia

z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na zmianę użytkowania obiektu poł. na działce 1817/3 poł. w Pacanowie przy ul. Słupskiej więcej»

Informacja Starosty Buskiego

2017-04-21 11:38:33 Ogłoszenia

z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego więcej»

Projekt uchwał Rady Gminy

2017-04-21 10:57:25 Ogłoszenia

w sprawie uchwalenia GPR i Strategii Rozwoju Gminy Pacanów więcej»