Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-02-21 09:09:42
Wygasł: 2020-02-28

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-02-17 12:59:54
Wygasł: 2020-02-28

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy nowego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu"

Opublikowany: 2020-01-20 14:23:20
Wygasł: 2020-01-28

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2020-01-09 10:30:03
Wygasł: 2020-01-20

Zapytanie ofertowe na: a)Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przepustów powyżej 150cm średnicy na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290z późniejszymi zmianami). Przegląd dotyczy 151 km dróg gminnych w tym 102 km nawierzchni bitumicznych oraz 49 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych, czterech przepustów o średnicy powyżej 150cm. Liczba odcinków drogowych 136. W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność . Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka (w formie elektronicznej ). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych wraz z łącznym zestawieniem. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg. b) wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dla 4 mostów w ciągu dróg gminnych. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego mostów. c) Opracowanie książki drogowej dla drogi Sroczków koło Wach długości ok 600mb (działka 988/1 obręb Sroczków) - wersja elektroniczna w programie EWIDR.

Opublikowany: 2019-12-23 13:00:08
Wygasł: 2020-01-08

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-12-17 13:10:03
Wygasł: 2019-12-30

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.

Opublikowany: 2019-12-12 14:27:04
Wygasł: 2019-12-19

ZAPYTANIE O CENĘ na wykonanie usługi polegającej na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020”.

Opublikowany: 2019-12-10 12:50:41
Wygasł: 2019-12-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia"

Opublikowany: 2019-12-09 08:59:22
Wygasł: 2019-12-17

USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2020

Opublikowany: 2019-12-06 12:06:01
Wygasł: 2019-12-16

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.

Opublikowany: 2019-11-28 14:49:45
Wygasł: 2019-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-11-28 14:47:33
Wygasł: 2019-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2019-11-26 11:27:36
Wygasł: 2019-12-09

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-11-19 07:09:42
Wygasł: 2019-11-26

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Opublikowany: 2019-11-18 14:30:54
Wygasł: 2019-12-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-11-15 13:10:04
Wygasł: 2019-11-25

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2019-10-23 14:30:21
Wygasł: 2019-10-28

Dowóz dzieci 3 i 4-letnich do Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

Opublikowany: 2019-10-16 13:48:58
Wygasł: 2019-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Pacanów ul. Mleczna

Opublikowany: 2019-10-11 11:20:34
Wygasł: 2019-11-15

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-09-26 12:14:54
Wygasł: 2019-10-11

Przebudowa drogi gminnej nr 361167T Biskupice w kierunku Lesisko od km 0+000 do km 0+535


znalezionych: 602 na 31 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>