Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-11-13 13:41:11
Wygasł: 2020-12-07

OGŁOSZENIEO SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0t stanowiącego własność Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-11-13 13:36:54
Wygasł: 2020-12-07

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY, W FORMIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-09-04 15:46:48
Wygasł: 2020-09-14

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowany: 2020-08-19 13:37:27
Wygasł: 2020-08-27

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.

Opublikowany: 2020-08-04 14:09:54
Wygasł: 2020-08-12

Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowany: 2020-07-20 10:06:46
Wygasł: 2020-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Opublikowany: 2020-07-20 10:04:58
Wygasł: 2020-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Sroczków.

Opublikowany: 2020-07-14 13:21:40
Wygasł: 2020-08-14

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: Sprawdzenia i uporządkowania numeracji adresowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów, w szczególności: 1. Uporządkowanie około 600 punktów adresowych zduplikowanych i zwielokrotnionych na terenie Miasta i Gminy Pacanów. 2. Sprawdzenia poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym numeracji porządkowej na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

Opublikowany: 2020-07-02 12:27:14
Wygasł: 2020-07-15

Gmina Pacanów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.400.000,00 PLN w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.010.000,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu Gminy Pacanów na rok 2020 kwota 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w m. Słupia

Opublikowany: 2020-05-22 09:04:17
Wygasł: 2020-06-03

ZAPYTANIE OFERTOWE. Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zaprasza do składania ofert w przedmiocie sporządzenia ekspertyzy materiału ogrodzenia na prywatnej posesji w m. Kępa Lubawska działka ewid. gr 311.

Opublikowany: 2020-05-21 13:25:49
Wygasł: 2020-06-05

Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Opublikowany: 2020-04-30 11:28:58
Wygasł: 2020-05-15

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Opublikowany: 2020-03-13 13:53:50
Wygasł: 2020-03-23

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2020-03-10 12:52:02
Wygasł: 2020-03-16

Zapytanie ofertowe: Usługa uporządkowania około 600 punktów adresowych zdublowanych i zwielokrotnionych na terenie Gminy i Miasta Pacanów oraz sprawdzenie poprawności danych w bazie adresowej GUGIK w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-02-21 09:09:42
Wygasł: 2020-02-28

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Opublikowany: 2020-02-17 12:59:54
Wygasł: 2020-02-28

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy nowego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu"

Opublikowany: 2020-01-20 14:23:20
Wygasł: 2020-01-28

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro”

Opublikowany: 2020-01-09 10:30:03
Wygasł: 2020-01-20

Zapytanie ofertowe na: a)Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przepustów powyżej 150cm średnicy na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290z późniejszymi zmianami). Przegląd dotyczy 151 km dróg gminnych w tym 102 km nawierzchni bitumicznych oraz 49 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych, czterech przepustów o średnicy powyżej 150cm. Liczba odcinków drogowych 136. W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność . Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka (w formie elektronicznej ). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych wraz z łącznym zestawieniem. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg. b) wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dla 4 mostów w ciągu dróg gminnych. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego mostów. c) Opracowanie książki drogowej dla drogi Sroczków koło Wach długości ok 600mb (działka 988/1 obręb Sroczków) - wersja elektroniczna w programie EWIDR.

Opublikowany: 2019-12-23 13:00:08
Wygasł: 2020-01-08

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Pacanów

Opublikowany: 2019-12-17 13:10:03
Wygasł: 2019-12-30

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2020 r.


znalezionych: 596 na 30 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>