Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 550

Data publikacji:
2019-09-12 13:50:21

Przedmiot: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Treść przetargu:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia

Ogłoszenie nr 596751-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28-133  Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia
Numer referencyjny: IGPM.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia 3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia co pozwoli na zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków z obecnej Qdśr =210 m3/d do Qdśr =420 m3/d po jej rozbudowie. Rozbudowa oczyszczalni w konsekwencji umożliwi zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Pacanów. 3.1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) likwidację (rozbiórkę) istniejącego placu składowania odpadów, b) remont, modernizację i przebudowę istniejących obiektów wraz z wyposażeniem w tym; - modernizacja pompowni ścieków (m.in. połączenie komory czerpnej z nowobudowanym zbiornikiem buforowym w postaci kanału grawitacyjnego DN250mm, wymiana istniejącego wyposażenia technologicznego i doposażenie w trzecią pompę zatapialną), - modernizacja i remont budynku techniczno-socjalnego (m.in. wymiana istniejącego bloku oczyszczania mechanicznego, likwidacja istniejącej instalacji odwadniania osadu, rozbiórka istniejącego układu separacji piasku, remont wentylacji mechanicznej pomieszczenia technologicznego oraz dostosowanie rozdzielni nn. do docelowego układu technologicznego oczyszczalni), - przebudowa i modernizacja reaktora biologicznego w tym: przebudowa istniejących komór reaktora biologicznego I-go ciągu technologicznego (m.in. przebudowa istniejących osadników wtórnych i istniejącego układu separacji kształtek złoża zawieszonego w tym likwidacja zgarniacza dennego, zmiana funkcji zbiornika osadu na zbiornik czerpny wody technologicznej, wymiana pozostałego istniejącego wyposażenia technologicznego komory denitryfikacji, komory defosfatacji, komory nitryfikacji i osadnika wtórnego, wykonanie nowego układu rurociągów technologicznych), wyposażenie II-go ciągu technologicznego reaktora biologicznego (aktualnie nieczynnego), analogicznie jak modernizowanego ciągu I, - modernizacja stacji dmuchaw (m.in. wymiana istniejących dmuchaw i doposażenie w trzecią dmuchawę, wykonanie nowego układu dystrybucji powietrza do reaktora), - modernizacja i przebudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych (m.in. doposażenie w zatapialne mieszadło średnioobrotowe i automatyczną kontenerową stację zlewną zapewniającą hermetyzację zrzutu, identyfikację dostawców oraz kontrolę ilości i jakości ścieków dowożonych; wykonanie nowych otworów konstrukcyjnych w stropie zbiornika), - modernizacja tacy najazdowej przyległej do punktu zlewnego (m.in. montaż nowego wpustu liniowego kierującego wszystkie rozlane ścieki do kanalizacji oczyszczalni), c) budowę nowych obiektów w tym; - budowa zbiornika retencyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym połączonego grawitacyjnie z komorą czerpną istniejącej pompowni, - budowa zbiornika osadu na drodze granulacji i budynku odwadniania i higienizacji osadu wraz kompletną instalacją technologiczną, silosem na wapno i instalacjami, - budowa wiaty czasowego gromadzenia osadu, d) przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej - sieci międzyobiektowych (wodociąg, kanalizacja wewnętrzna, rurociągi technologiczne, kable elektryczne i sterownicze), e) wykonanie tymczasowych przełączeń technologicznych w tym rurociągów obejściowych na okres realizacji obiektu, f) modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA, g) dostosowanie istniejącego układu zasilania w energię elektryczną do docelowego zapotrzebowania mocy oczyszczalni, w tym budowa nowej rozdzielni głównej oczyszczalni, budowa nowych linii kablowych zasilających do poszczególnych obiektów, sieci , instalacji elektrycznych i sterowniczych, h) wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat prądotwórczy wyposażony w układ samoczynnego załączania rezerwy SZR, o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków, i) konserwacja komory pomiarowej i wylotu ścieków, j) dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji), oświetlenia oraz układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu, k) przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do oczyszczalni z placem manewrowym, wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, l) wymianę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia, m) dostawę wyposażenia oczyszczalni ( w tym między innymi: sprzętu ratunkowo-ochronnego) oraz oznakowanie obiektów i armatury, n) wykonanie innych prac koniecznych do kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz innych robót budowlanych warunkujących pełne wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym dostawa na teren budowy elementów wyposażenia poszczególnych obiektów oczyszczalni wraz ich montażem oraz wszelkich niezbędnych materiałów budowlanych. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapakowanie, załadowanie, transport, wszelkie opłaty w tym celne i graniczne, odbiór, rozładowanie, magazynowanie i ochronę wszystkich dóbr i innych rzeczy potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45231100-6
45400000-1
45311200-2
45310000-3
45252200-0
45231500-0
45331000-6
45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - Roboty inżynieryjne i budowlane, - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-05
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 1 000 000 PLN, środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 300m3/dobę. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 3 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i posiada doświadczenie zawodowe jako kierownik robót/budowy, na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie/przebudowie/rozbudowie jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 300m3/dobę • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ. ) 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4 SIWZ., składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ. - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) SIWZ. - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ. 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 100 000 PLN, (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości    20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia    20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHBurmistrz Miasta i Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
201906_Oczyszczalnia_SIWZ.pdf201906_Oczyszczalnia_SIWZ (201906_Oczyszczalnia_SIWZ.pdf - 926.128 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 13:52:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_SIWZ
201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_1-8_i_11.zip201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_1-8_i_11 (201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_1-8_i_11.zip - 1329.133 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 13:53:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_1-8_i_11
201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9.zip201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9 (201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9.zip - 4410.795 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 13:53:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9
201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_1.zip201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_1 (201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_1.zip - 39967.607 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 14:01:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_1
201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_2.zip201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_2 (201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_2.zip - 34565.985 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 14:02:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_10_dokum_czesc_2
201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20190926.PDF201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20190926 (201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20190926.PDF - 581.935 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 14:40:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja dla wykonawców nr 1
201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.PDF201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia (201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.PDF - 314.612 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 14:40:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
201906_Oczyszczalnia_zal_nr_1b_i_zal_6_po_zmianie.zip201906_Oczyszczalnia_zal_nr_1b_i_zal_6_po_zmianie (201906_Oczyszczalnia_zal_nr_1b_i_zal_6_po_zmianie.zip - 142.463 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 14:44:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załączniki nr 1b i nr 6 po zmianach z dnia 26.09.2019 roku
201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20191002.pdf201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20191002 (201906_Oczyszczalnia_pytania_i_odpowiedzi_z_20191002.pdf - 3011.342 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:52:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja dla wykonawców nr 2
201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.docx201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_drugie (201906_Oczyszczalnia_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.docx - 15.084 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:53:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Drugie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
201906_Oczyszczalnia_zal_nr_8_po_zmianie.doc201906_Oczyszczalnia_zal_nr_8_po_zmianie (201906_Oczyszczalnia_zal_nr_8_po_zmianie.doc - 127.488 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:55:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załączniki nr 8 po zmianach z dnia 02.10.2019 roku
201906_Oczyszczalnia_Pozwolenie_wodnoprawne.pdf201906_Oczyszczalnia_Pozwolenie_wodnoprawne (201906_Oczyszczalnia_Pozwolenie_wodnoprawne.pdf - 2342.762 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:56:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Pozwolenie wodnoprawne
201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9_budowlane_8.zip201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9_budowlane_8 (201906_Oczyszczalnia_SIWZ_zal_9_budowlane_8.zip - 232.577 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 12:34:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Załącznik nr 8 do załącznika nr 9 branża budowlana - agregat pradotwórczy
201906_Oczyszczalnia_informacja_z_otwarcia.pdf201906_Oczyszczalnia_informacja_z_otwarcia (201906_Oczyszczalnia_informacja_z_otwarcia.pdf - 615.681 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 14:38:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201906_Oczyszczalnia_informacja_z_otwarcia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2557
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-09-12 13:50:21
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-09-12 14:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu