Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 567

Data publikacji:
2020-01-09 10:27:10

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na:
a)Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przepustów powyżej 150cm średnicy na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290z późniejszymi zmianami). Przegląd dotyczy 151 km dróg gminnych w tym 102 km nawierzchni bitumicznych oraz 49 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych, czterech przepustów o średnicy powyżej 150cm. Liczba odcinków drogowych 136.
W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność .
Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka (w formie elektronicznej ). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych wraz z łącznym zestawieniem.
Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg.
b) wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dla 4 mostów w ciągu dróg gminnych.
Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego mostów.
c) Opracowanie książki drogowej dla drogi Sroczków koło Wach długości ok 600mb (działka 988/1 obręb Sroczków) - wersja elektroniczna w programie EWIDR.

Treść przetargu:

IGPM.7031.5.2020                                                                                                              Pacanów 09.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów , NIP 655-17-90-515

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. 41 376 54 03 , fax 41 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

a)       Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przepustów powyżej 150cm średnicy  na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290z późniejszymi zmianami). Przegląd dotyczy 151 km dróg gminnych w tym 102  km nawierzchni bitumicznych oraz 49 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych, czterech przepustów o średnicy powyżej 150cm. Liczba odcinków drogowych 136.

W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność .

Z przeprowadzonego przeglądu  należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka (w formie elektronicznej ). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych  i utrzymaniowych  wraz z łącznym zestawieniem.

Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg.

b)       wykonanie okresowej kontroli  podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dla 4 mostów w ciągu dróg gminnych.

Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego mostów.

c)       Opracowanie książki drogowej dla drogi Sroczków koło Wach  długości ok 600mb ( działka 988/1 obręb  Sroczków) -  wersja elektroniczna w programie EWIDR .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

 Do dnia  30.11.2020r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r poz 1986  z późniejszymi zmianami)

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów ,  faxem na nr  (041) 376 59 80  lub  na adres email: drogi@pacanow.pl.  do 20.01.2020 r do godz. 15.00 

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-         cenę brutto za wykonanie poszczególnych części zamówienia .

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

6. KRYTERIA OCENY :

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru   i otrzymania faktury.

 

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –inspektor. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1550
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-09 10:27:10
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-09 10:30:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu