Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 559

Data publikacji:
2019-11-28 14:47:29

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów.

Treść przetargu:

1.Lokal  mieszkalny  zamieszkały  nr 1  o  powierzchni  użytkowej 59,54 m²  składa  się  z  8  pomieszczeń  2 pokoi, 1 kuchni,1 łazienki, wc,  korytarza, wiatrołapu oraz kotłowni .

2.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka  nr  3223  według  oznaczenia  po  podziale  działka  nr  3223/2

 3. Udział  nabywcy  w  części  wspólnej   budynku  i  gruntu   o  pow.0.0664ha  wynosi  5954/21852 części                              

4.Opis nieruchomości - położona  w  Biechowie   gmina  Pacanów                                                                                                                       

 5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest położony w  strefie  koncentracji  rozwoju  usług  ponadlokalnych  podstawowych  i  komercyjnych..                                                                                                                                                      

6.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy                                                                       

7.Cena   wywoławcza  nieruchomości  - 23300,00zł                                                                       

8.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  lokal  zamieszkały .                                                                                                                  

 9. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy                                                                                                         

10. Wysokość wadium:  2330,00 zł 

11. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu  Miasta  i  Gminy  Pacanów ul. Rynek  15  w dniu  30  grudnia   2019 r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz.  13.00                                                     

12.Daty poprzednich przetargów   -  brak

13 Warunki przetargu .

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS  Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu   24 grudnia  2019  r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów.  Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu  Miasta  i Gminy Pacanów.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,  podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.                                                                 Pacanów   dn. 28 listopada  2019r r

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 741
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-11-28 14:47:29
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-11-28 14:47:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu