Opublikowano: 2020-02-17 13:04:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej gminy Pacanów

Wynik postepowania:
Ogłoszenie nr 510027210-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.
Gmina Pacanów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550279989-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. Z o.o. ul.Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa faks 22 295 12 92 e-mail: d.danilo@newpower.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pacanów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28-133  Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (url): http://www.ug.pacanow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGPM.271.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakupenergii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanychw zał. nr 1 do zaproszenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawoenergetyczne. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1do zaproszenia: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcywynosi 6 073 320 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie 12 miesięcy wynosi 2 247128,40 zł.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2247128.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Eniga Edward Zdrojek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Nowowiejska 6
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2057033.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2057033.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2057033.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonych postępowaniach przetargowych opublikowanych pod nr 2019/S 197— 477823 w dn. 11.10.2019 r. oraz nr 2019/S 228-558933 z dn. 21.11.2019 nie złożono żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki, gdyż: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1226
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-12-23 12:57:23
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-12-23 13:00:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu