Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 564

Data publikacji:
2019-12-12 14:26:58

Przedmiot: ZAPYTANIE O CENĘ na wykonanie usługi polegającej na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020”.

Treść przetargu:

Znak: ROŚ. 6140.18.2019                                                                                                             Pacanów, 12.12.2019

ZAPYTANIE O CENĘ

na wykonanie usługi polegającej  na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020”.

I Przedmiot zamówienia.

1.       Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zwraca się z zapytaniem i zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020”.

2.       Pod pojęciem bezdomnych zwierząt  należy rozumieć: psa, szczenięta.

3.       Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 122 ze zm.), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 nr 116 poz. 753) oraz przepisami prawa miejscowego.

4.       Szacunkowa liczba odławianych bezdomnych zwierząt wynosi 13 szt., w tym 10 szt. zwierząt dorosłych oraz 3 szt. szczeniąt. Zamawiający zastrzega jednak, ze liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb wynikłych w ciągu roku.

5.       Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)      wyłapanie bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Pacanów oraz utrzymywanie ich  w schronisku

b)      transport zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki niezwłocznie od momentu wyłapania,

c)       zapewnienie wyłapanemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej,  

d)      całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę,

e)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez adopcję

f)       znakowanie wyłapanych zwierząt mikrochipem,

g)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej opisu odłowionego zwierzęcia, daty i miejsca odłowienia oraz jego pobytu w schronisku, dokumentację należy przekazać niezwłoczne po każdorazowym dokonaniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia oraz po jego przekazaniu do adopcji wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem prowadzonej opieki weterynaryjnej. Informację zbiorczą dot. wszystkich zwierząt należy przekazać po zakończeniu umowy. 

6.       Usługa będzie wykonywana na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia na wskazany przez Wykonawcę nr kontaktowy. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu w przypadku, kiedy Wykonawca podejmie nieudaną próbę wyłapania wskazanego zwierzęcia.

 

II Wykaz dokumentów

 

Dokumenty jakie powinien dołączyć Wykonawca do oferty:

a) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wczniej  niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

b) Kopię  zezwolenia  na  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt   jli Wykonawca posiada własne schronisko. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu gminy Pacanów zostaną przyjęte.

c) dokument poświadczający posiadanie samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz niezbędny profesjonalny sprzęt przystosowany do wyłapywania zwierząt bezdomnych,
w szczególności: smycze, chwytaki, siatki i klatki. Sprzęt ten nie może stwarzać zagrożenia dla życia
i zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia- złożyć oświadczenie wg wzoru zał. nr 2.

Wykonawca powinien wymienić w ofercie urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane.

d) Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, lub oświadczenie lekarza weterynarii, że prowadzi schronisko.

 

III Termin realizacji zamówienia.

Okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2020r.

 

IV Kryteria oceny oferty.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełni wszystkie warunki wskazane z ofercie oraz przedstawi najniższą cenę brutto za wykonanie usługi polegającej na odłowieniu, transporcie, przyjęciu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt:

a) dorosłego psa,

b) szczeniaka do trzeciego miesiąca  życia.

Wskazana przez oferenta cena obejmować będzie:

  • Wyłapanie bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Pacanów,
  • transport zwierzęcia do schroniska,
  • przyjęcie zwierzęcia do schroniska tj. niezbędne leczenie, szczepienia,              
  • pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku m. in. karmienie, pojenie, opieka weterynaryjna bez względu na czas w jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku,
  • sterylizacje lub kastracje bezdomnego zwierzęcia,
  • utylizacja zwłok.

                      

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zwierząt wymienionych
w zapytaniu o cenę stosownie do posiadanych środków.

 

 

V Termin i miejsce składania ofert.

 

Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy złożyć pisemnie lub pocztą mail’ową do dnia 19.12.2019 roku godz. 15.00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , 28-133 Pacanów,   fax. 41 3765980 ,
tel.  41 376 54 03 , e-mail: ug@pacanow.pl lub rolnictwo@pacanow.pl.

 

Ofertę należy złożyć wg wzoru – zał. nr 1 i 2. Dokumenty należy wypełnić w sposób czytelny.

 

   

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. Z 2013 poz. 907 tj. ze zn) na podstawie art. 4 pkt. 8. 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy:

Nazwa …...............................

Siedziba …............................

nr telefonu …........................

nr faksu.................................

nr REGON …......................

nr NIP ….............................

 

Nr identyfikacyjny w zakresie prowadzania schroniska dla zwierząt …........................... nadany decyzją właściwego lekarza weterynarii z dnia …....................... znak: …................................................................................ lub adres schroniska, z którym oferent ma podpisaną umowę …......................................................................... ….................................

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę usługi polegającej na „Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020”. w tym transport odłowionych zwierząt oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  a szczególności ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. 2019 roku poz. 122 ze zm.) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z treścią zapytania w cenie:

a)  …................... zł brutto w tym …..........VAT za wykonanie usługi polegającej
na odłowieniu, transporcie, przyjęciu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt  za dorosłego psa,

b) ….................... zł brutto w tym …..........VAT za wykonanie usługi polegającej 
na odłowieniu, transporcie, przyjęciu i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt za szczeniaka do trzeciego miesiąca  życia.

 

Łączna cena oferty za wykonanie usługi polegającej na odłowieniu, transporcie, przyjęciu
i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 10 dorosłych psów oraz
3 szczeniąt wynosi:   …................   zł brutto, w tym  ….......... VAT.

 

Oświadczam, że spełniam wymagania i warunki przedstawione w zapytaniu.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska

……………………………………………………………………………………………….

Świadczenie pomocy lekarsko-weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom będzie wykonywał

……………………………………………………………………………………………….

W załączeniu przedkładam kopię wymaganych przepisami prawa zezwoleń: 

1. ……………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………….

 

Numer konta, na który należy dokonywać zapłaty za usługę wskazaną w zapytaniu

……………………………………………………………………………………………….

 

                                                                    

 

 

  …..............................................................

                                                                                         data, czytelny podpis Wykonawcy i pieczęć

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

 

OFERENT

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

……………………………………………………………….

 

Oświadczam, że:

¾     urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia  ani nie będa zadawały im cierpienia

¾     Środki do przewozu zwierząt spełniają warunki wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21.08.1997r (Dz. U. z 2019 poz. 122 ze zm.)

 

 

Załącznik nr 3 wzór umowy

Umowa nr …………….

 

zawarta w dniu ………………

 

pomiędzy: Gminą Pacanów z siedzibą ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów REGON 000548710 NIP 655-17-90-515 reprezentowaną przez

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów – mgr Wiesława Skopa

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Pacanów – Panią Dorotę Adamczyk zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

 

O treści następującej

 

§ 1

1.       Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą :

„Wyłapywaniu i utrzymywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pacanów w roku 2020” polegającą na:

 

a)      wyłapaniu bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy Pacanów oraz utrzymywaniu ich 
w schronisku

b)      transporcie zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki niezwłocznie od momentu wyłapania,

c)       zapewnieniu wyłapanemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej,  

d)      całorocznej gotowości do świadczenia usług przez całą dobę,

e)      poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez adopcję

f)       znakowaniu wyłapanych zwierząt mikrochipem,

g)      prowadzeniu dokumentacji dotyczącej opisu odłowionego zwierzęcia, daty i miejsca odłowienia oraz jego pobytu w schronisku, dokumentację należy przekazać niezwłoczne po każdorazowym dokonaniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia oraz po jego przekazaniu do adopcji wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem prowadzonej opieki weterynaryjnej. Informację zbiorczą dot. wszystkich zwierząt należy przekazać po zakończeniu umowy. 

h)      kompleksowej opiece weterynaryjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019 r poz. 122 z późn. zm)

 

Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt  odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 122 ze zm.), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 nr 116 poz. 753) oraz przepisami prawa miejscowego.

 

Usługa będzie wykonywana na telefoniczne, mailowe zgłoszenie Zamawiającego w terminie do
24 godzin od przyjęcia zgłoszenia na wskazany przez Wykonawcę nr kontaktowy. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu w przypadku, kiedy Wykonawca podejmie nieudaną próbę wyłapania wskazanego zwierzęcia.

 

2.       Wykonawca w momencie wyłapania /przejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki z tego tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

3.       Wyłapanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zawiadomienia przez  Zamawiającego   pod  numery  Wykonawcy  …………………………..

4.       Zgłoszenia mniej pilne mogą być dokonywane za pomocą adresy e-mail ……………..

5.       Wykonawca będzie świadczył usługę niezwłocznie.

6.       wyłapywaniu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia zwierząt sporządzanym na koniec każdego miesiąca.

7.       Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do miejsca schronienia
i zapewnia mu właściwą opiekę weterynaryjną.

8.       W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki
do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.

 

§ 2

1.       W razie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.

2.       Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

 

§ 3

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:

-                                            ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019r poz. 122 z późn. zm.)

-                                            ustawą z dnia 11 marca 2004r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. 2018r poz. 1967 z późn. zm.)

 

§ 4

1.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek określonych
w załączniku Nr 1.

2.       Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z faktyczną ilością wykonanych czynności.

3.       Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz z kopią protokołu przyjętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.

4.       Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury .

5.       Ceny nie będą waloryzowane w okresie trwania umowy.

6.       Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia związane
z odpłatnością usługi.

7.       Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………………. zł (słownie :         

………………………………………….. złotych ) w okresie jej obowiązywania.

 

§5

Umowę zawiera się na okres od dnia 02.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

 

§6

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie.

 

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§8

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych przy wykonaniu umowy strony     zobowiązują się  załatwić na drodze ugody a w przypadku nie osiągnięcia jej poddać się rozstrzygnięciu   Sądu   właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

§9

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla  Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

Wykonawca :                                                                                             Zamawiający:

 


 

                                                                          Załącznik Nr 1 do umowy Nr      /2020

 

1.      Wykonanie usługi polegającej na odłowieniu, transporcie, przyjęciu
i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt za dorosłego psa –

                      zł brutto

 

 

2.     Wykonanie usługi polegającej na odłowieniu, transporcie, przyjęciu
i zapewnieniu opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt za szczeniaka
do trzeciego miesiąca życia –            zł brutto

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1288
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-12-12 14:26:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-12-12 14:27:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu