Opublikowano: 2020-01-22 09:03:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zapytanie ofertowe na: a)Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i przepustów powyżej 150cm średnicy na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290z późniejszymi zmianami). Przegląd dotyczy 151 km dróg gminnych w tym 102 km nawierzchni bitumicznych oraz 49 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych, czterech przepustów o średnicy powyżej 150cm. Liczba odcinków drogowych 136. W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność . Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka (w formie elektronicznej ). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych i utrzymaniowych wraz z łącznym zestawieniem. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg. b) wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dla 4 mostów w ciągu dróg gminnych. Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego mostów. c) Opracowanie książki drogowej dla drogi Sroczków koło Wach długości ok 600mb (działka 988/1 obręb Sroczków) - wersja elektroniczna w programie EWIDR.

Wynik postepowania:Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1551
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-09 10:27:10
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-09 10:30:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu