Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 621

Data publikacji:
2022-07-19 08:31:49

Przedmiot: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Treść przetargu:

Znak: IGPM.6840.1.2022                                                              Pacanów, dn. 19.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów:

1.Oznaczenie: działka nr 232, obręb 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów;

2.Powierzchnia: 0,58 ha;

3.Cena wywoławcza: 15 700,00 zł (piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100),    podlega zwolnieniu z podatku Vat;

4.Wadium: 1 600,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100);

5.Oznaczenie nieruchomości  wg  KW: KW Nr KI1B/00077819/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Busku Zdroju;

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nr 232 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 232 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony  i kształtowania środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych narodowe zasoby dla przyszłości, korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym- obszar doliny Wisły, granice poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (wg koncesji);

7. Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Kępa Lubawska, obręb 0008, gm. Pacanów. Działka o regularnych granicach, od strony zachodniej graniczy z działką zabudowaną, od strony południowej graniczy z obwałowaniem Wisły z pozostałych stron graniczy z działkami rolnymi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, wyposażona w energie elektryczną. Klasa bonitacyjna gruntów: RI- 0,19 ha, RII- 0,30 ha, B- 0,09 ha. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym. Pow. użytkowa budynku ok. 50 m2, rok budowy ok. 80 lat temu. Budynek przeznaczony do remontu. Budynek jednokondygnacyjny, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką cementową. Do budynku przylega drewniana wiata, przeznaczona do remontu lub rozbiórki.

8. Z uwagi na fakt, że jest to nieruchomość rolna - do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461). W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny w rozumieniu powołanej ustawy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

9. Termin i miejsce przetargu: 23 sierpień 2022 r.(wtorek) o godz. 9 00, Urząd Miasta  i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, Sala konferencyjna, piętro II.

Warunki udziału w przetargu:

1.      Wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu (należy podać nr działki), w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. na rachunek Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020, prowadzony przez NBS Solec- Zdrój. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 18 sierpnia 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy.

2.      Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2  i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 ustawy oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze, której jest położona jedna  z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres, co najmniej 5 lat, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, kopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły). W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny w rozumieniu powołanej ustawy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

3.      Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

4.      Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód  osobisty lub paszport).

5.      Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.      Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 196 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

7.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.      W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Gminy.

9.      Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Pacanów nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, najpóźniej  w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

10.  Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

11.  O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub nie wpłacenie w terminie należności,  o której mowa powyżej, może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12.  Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego  w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

13.  Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.

15.  Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25  lub 13 w godzinach pracy Urzędu.

16.  Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowości Kępa Lubawska oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów: ug.pacanow.pl, bip.pacanow.pl.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania dotyczącego zamiany lub zakupu nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559,ze zm.),ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9.       Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 610
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-07-19 08:31:49
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-07-19 08:31:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu