Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 625

Data publikacji:
2022-10-11 12:37:12

Przedmiot: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 0,64 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów

Treść przetargu:

                                                                                   Pacanów, dn.11.10.2022 r.OGŁOSZENIE
O DWÓCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI
RATAJE SŁUPSKIE


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza:

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 0,64 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów, stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.34.2021 z dnia 05.01.2022 r.;
a)    Cena wywoławcza: 11 800,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100), podlega zwolnieniu z podatku Vat na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.);
b)    Wadium: 1 200,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100);
c)    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nr 31 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 31 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień;
d)    Opis nieruchomości: działka o regularnych granicach, położona w kompleksie gruntów rolnych. Klasa bonitacyjna gruntów: RIIIa- 0,13 ha, RIIIb- 0,14 ha, IVa- 0,37 ha, nieobciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia na rzecz Gminy;
e)    Sprzedaż nieruchomości podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 461). W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny w rozumieniu powołanej ustawy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
f)    Termin i miejsce przetargu: 15 listopad 2022 r., godz. 900, Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, Sala konferencyjna, piętro II.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41 o pow. 0,11 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów, stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.35.2021 z dnia 30.12.2021 r., KW KI1B/00013598/9;
a)     Cena wywoławcza: 1 900,00 (tysiąc dziewięćset złotych 00/100), podlega zwolnieniu z podatku Vat na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług      (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.);
b)      Wadium: 200,00 zł (dwieście złotych 00/100);
c)    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla działki nr 41 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 41 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony   i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień;
d)    Opis nieruchomości: Działka o regularnych granicach, położona w kompleksie gruntów rolnych, bez dostępu do drogi publicznej. Klasa bonitacyjna gruntów: RIIIb- 0,09 ha, IVa- 0,02 ha, nieobciążona żadnymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich oraz nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące nabycia na rzecz Gminy;
e)    Sprzedaż nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 461).
f)    Termin i miejsce przetargu: 15 listopad 2022 r., godz. 930, Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, Sala konferencyjna, piętro II.


Warunki udziału w przetargach:
1.    W płacenie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu (należy podać: dokładne dane wpłacającego(ych), nr działki, obręb), w terminie do dnia 09 listopad 2022 r. na rachunek Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020, prowadzony przez NBS Solec- Zdrój. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 09 listopad 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy.
2.    Nabywca spełniający kryteria rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zobowiązany jest przedstawić  w wyznaczonej kancelarii m. in.:                    
- zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego,
- oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (w rozumieniu art. 2  pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. o powierzchni łącznej nieruchomości rolnych nie mniejszej niż 1 ha) przez okres
co najmniej 5 lat (zgodnie z art. 6 powołanej ustawy),
- oświadczenia o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha”,
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku  z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109, ze zm.) lub dokumentów potwierdzających staż pracy w rolnictwie.
Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma stanowić składnik wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.  
3.    Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
4.    Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości ( dowód osobisty lub paszport).
5.    Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7.    Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy Pacanów nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, nie później niż do dnia zawarcia umowy  przenoszącej własność.
8.    Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
9.    O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niestawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub nie wpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej lub niedostarczenie dokumentów potwierdzających status rolnika indywidualnego we wskazanym powyżej terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
10.    Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego  w ewidencji gruntów. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
11.    W przypadku wystąpienia na nieruchomościach objętych przetargami urządzeń i sieci podziemnej infrastruktury technicznej, nieujawnionych na istniejących mapach i w dokumentach, nie stanowią one wady nieruchomości, a Gmina Pacanów nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
12.    Usunięcie ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
13.    Uczestnicy przetargów zobowiązani są przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, treścią ogłoszenia o przetargach,  jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
14.    Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
15.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów.
16.    Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu.
17.    Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowościach Rataje Słupskie i Słupia oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów: ug.pacanow.pl, bip.pacanow.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargów Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 461) nieruchomość rolną może nabyć:
-    rolnik indywidualny,
-    podmiot wymieniony  w art. 2a ust. 3 cytowanej powyżej ustawy,
-    osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, wydanej w drodze decyzji administracyjnej.
Rolnikiem indywidualnym, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego jest osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków, nie przekracza 300 ha,
2)    posiada kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109,  ze zm.),
3)    co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzi przez okres co najmniej 5 lat osobiście to gospodarstwo. Do okresu tego zalicza się również okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Za osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego uważa się pracę w gospodarstwie oraz podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
-    wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
-    tytuł kwalifikacyjny lub
-     tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
-    wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
-    podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
-    prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
-    była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
-    wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
-    odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 690, ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (tj. Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310).


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ mgr Wiesław Skop

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.    Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559,ze zm.),ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9.    Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
                        
    Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 831
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2022-10-11 12:37:12
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2022-10-11 12:37:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu