Rok 2019

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2019
Załączone pliki
2019_uchwala_36.pdfUchwała Nr VI/36/19 (2019_uchwala_36.pdf - 1171.893 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:11:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 905 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_37.pdfUchwała Nr VI/37/19 (2019_uchwala_37.pdf - 354.406 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:15:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie. Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 906 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_38.PDFUchwała Nr VI/38/19 (2019_uchwala_38.PDF - 2535.916 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:20:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_39.pdfUchwała Nr VI/39/19 (2019_uchwala_39.pdf - 3369.187 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 907 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_40.PDFUchwała Nr VI/40/19 (2019_uchwala_40.PDF - 108.34 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:27:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką nr 732/1 położonej w Ratajach Słupskich na okres 20 lat
2019_uchwala_41.pdfUchwała Nr VI/41/19 (2019_uchwala_41.pdf - 107.517 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:30:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 908 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_42.pdfUchwała Nr VI/42/19 (2019_uchwala_42.pdf - 390.979 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:33:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 909 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_43.pdfUchwała Nr VI/43/19 (2019_uchwala_43.pdf - 110.973 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:35:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 910 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_44.pdfUchwała Nr VI/44/19 (2019_uchwala_44.pdf - 363.736 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:38:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 911 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_45.pdfUchwała Nr VI/45/19 (2019_uchwala_45.pdf - 109.441 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:42:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 912 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_46.pdfUchwała Nr VI/46/19 (2019_uchwala_46.pdf - 1099.192 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:47:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 913 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_47.pdfUchwała Nr VI/47/19 (2019_uchwala_47.pdf - 1370.309 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:50:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 914 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_48.pdfUchwała Nr VI/48/19 (2019_uchwala_48.pdf - 258.14 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:53:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 915 z dnia 19.02.2019 r.
2019_uchwala_49.PDFUchwała Nr VII/49/19 (2019_uchwala_49.PDF - 2372.654 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 08:14:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_50.pdfUchwała Nr VII/50/19 (2019_uchwala_50.pdf - 1730.998 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 08:16:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1291 z dnia 12.03.2019 r.
2019_uchwala_51.PDFUchwała Nr VII/51/19 (2019_uchwala_51.PDF - 400.846 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 14:08:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pacanów na lata 2016-2025
2019_uchwala_52.PDFUchwała Nr VII/52/19 (2019_uchwala_52.PDF - 95.014 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 08:20:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2019_uchwala_53.pdfUchwała Nr VIII/53/19 (2019_uchwala_53.pdf - 1129.705 KB)
Data publikacji: 2019-04-03 13:04:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1705 z dnia 05.04.2019 r.
2019_uchwala_54.PDFUchwała Nr VIII/54/19 (2019_uchwala_54.PDF - 535.641 KB)
Data publikacji: 2019-04-03 13:12:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019_uchwala_55.PDFUchwała Nr IX/55/19 (2019_uchwala_55.PDF - 2038.007 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:44:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_56.pdfUchwała Nr IX/56/19 (2019_uchwala_56.pdf - 1724.979 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:45:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1920 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_57.PDFUchwała Nr IX/57/19 (2019_uchwala_57.PDF - 167.383 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:48:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach rady gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
2019_uchwala_58.pdfUchwała Nr IX/58/19 (2019_uchwala_58.pdf - 105.25 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:50:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1921 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_59.PDFUchwała Nr IX/59/19 (2019_uchwala_59.PDF - 93.775 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:52:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przekazania przyczepki podłodziowej będącej w użyczeniu jednostce OSP Oblekoń dla gm. Wiślica
2019_uchwala_60.pdfUchwała Nr IX/60/19 (2019_uchwala_60.pdf - 336.567 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:54:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1922 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_61.PDFUchwała Nr IX/61/19 (2019_uchwala_61.PDF - 116.245 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:56:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego
2019_uchwala_62.PDFUchwała Nr IX/62/19 (2019_uchwala_62.PDF - 157.73 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:57:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019_uchwala_63.pdfUchwała Nr IX/63/19 (2019_uchwala_63.pdf - 730.272 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 12:59:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: zmieniająca uchwałę nr XIV/68/15 z dnia 18 września 2015r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1923 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_64.pdfUchwała Nr IX/64/19 (2019_uchwala_64.pdf - 3113.681 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 13:01:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ( gminnej) poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1924 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_65.pdfUchwała Nr IX/65/19 (2019_uchwala_65.pdf - 519.944 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 13:03:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: zmieniająca uchwałę nr XVI/82/04 z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 1925 z dnia 19.04.2019 r.
2019_uchwala_66.pdfUchwała Nr X/66/19 (2019_uchwala_66.pdf - 194.197 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 09:20:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 73 i 79 w miejscowości Słupia Gmina Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2337 z dnia 03.06.2019 r.
2019_uchwala_67.pdfUchwała Nr X/67/19 (2019_uchwala_67.pdf - 1653.041 KB)
Data publikacji: 2019-06-05 09:23:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2238 z dnia 03.06.2019 r.
2019_uchwala_68.PDFUchwała Nr XII/68/19 (2019_uchwala_68.PDF - 47.13 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:21:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania
2019_uchwala_69.pdfUchwała Nr XII/69/19 (2019_uchwala_69.pdf - 7422.914 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:42:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2917 z dnia 16.07.2019 r.
2019_uchwala_70.pdfUchwała Nr XII/70/19 (2019_uchwala_70.pdf - 106.76 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:49:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2018r. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2848 z dnia 09.07.2019 r.
2019_uchwala_71.pdfUchwała Nr XII/71/19 (2019_uchwala_71.pdf - 107.798 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:52:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/82/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015r w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2849 z dnia 09.07.2019 r.
2019_uchwala_72.pdfUchwała Nr XII/72/19 (2019_uchwala_72.pdf - 1085.274 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:55:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 2850 z dnia 09.07.2019 r.
2019_uchwala_73.PDFUchwała Nr XII/73/19 (2019_uchwala_73.PDF - 64.762 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:57:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
2019_uchwala_74.PDFUchwała Nr XII/74/19 (2019_uchwala_74.PDF - 60.776 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 08:58:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gm. Pacanów położonego przy ul. Mlecznej 47 w Pacanowie
2019_uchwala_75.PDFUchwała Nr XII/75/19 (2019_uchwala_75.PDF - 92.167 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 09:00:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju
2019_uchwala_76.PDFUchwała Nr XII/76/19 (2019_uchwala_76.PDF - 51.704 KB)
Data publikacji: 2019-07-16 09:01:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.XII.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019_uchwala_77.PDFUchwała Nr XIII/77/19 (2019_uchwala_77.PDF - 1262.027 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 08:23:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_78.pdfUchwała Nr XIII/78/19 (2019_uchwala_78.pdf - 2118.976 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 08:24:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3415 z dnia 05.09.2019 r.
2019_uchwala_79.pdfUchwała Nr XIII/79/19 (2019_uchwala_79.pdf - 367.052 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 08:26:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
2019_uchwala_80.PDFUchwała Nr XIV/80/19 (2019_uchwala_80.PDF - 1257.038 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:02:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_81.PDFUchwała Nr XIV/81/19 (2019_uchwala_81.PDF - 3588.424 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:04:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3795 z dnia 03.10.2019 r.
2019_uchwala_82.PDFUchwała Nr XIV/82/19 (2019_uchwala_82.PDF - 210.057 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:06:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacanowie
2019_uchwala_83.PDFUchwała Nr XIV/83/19 (2019_uchwala_83.PDF - 205.594 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:08:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy
2019_uchwala_84.PDFUchwała Nr XIV/84/19 (2019_uchwala_84.PDF - 208.467 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:09:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi
2019_uchwala_85.PDFUchwała Nr XIV/85/19 (2019_uchwala_85.PDF - 516.577 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:11:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii kategorii drogi publicznej (gminnej) i ustalenia ich przebiegu. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3796 z dnia 03.10.2019 r.
2019_uchwala_86.PDFUchwała Nr XIV/86/19 (2019_uchwala_86.PDF - 834.943 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:16:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2019_uchwala_87.PDFUchwała Nr XIV/87/19 (2019_uchwala_87.PDF - 473.593 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:17:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3797 z dnia 03.10.2019 r.
2019_uchwala_88.PDFUchwała Nr XIV/88/19 (2019_uchwala_88.PDF - 57.242 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:21:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 10 w trybie bezprzetargowym działki nr 65/19 o pow. 2,6398 ha położonej w Karsach Małych gmina Pacanów
2019_uchwala_89.PDFUchwała Nr XIV/89/19 (2019_uchwala_89.PDF - 118.779 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 08:21:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 3798 z dnia 03.10.2019 r.
2019_uchwala_90.PDFUchwała Nr XV/90/19 (2019_uchwala_90.PDF - 1267.729 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 07:36:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_91.pdfUchwała Nr XV/91/19 (2019_uchwala_91.pdf - 2103.942 KB)
Data publikacji: 2019-11-22 07:37:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 4379 z dnia 20.11.2019 r.
2019_uchwala_92.pdfUchwała Nr XVI/92/19 (2019_uchwala_92.pdf - 106.884 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:12:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5186 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_93.pdfUchwała Nr XVI/93/19 (2019_uchwala_93.pdf - 109.751 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:13:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5187 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_94.pdfUchwała Nr XVI/94/19 (2019_uchwala_94.pdf - 1254.536 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:19:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025
2019_uchwala_95.PDFUchwała Nr XVI/95/19 (2019_uchwala_95.PDF - 91.488 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:23:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
2019_uchwala_96.PDFUchwała Nr XVI/96/19 (2019_uchwala_96.PDF - 106.574 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:24:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5188 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_97.PDFUchwała Nr XVI/97/19 (2019_uchwala_97.PDF - 795.661 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:36:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5189 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_98.PDFUchwała Nr XVI/98/19 (2019_uchwala_98.PDF - 1334.954 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:37:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5190 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_99.PDFUchwała Nr XVI/99/19 (2019_uchwala_99.PDF - 138.591 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:47:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
2019_uchwala_100.PDFUchwała Nr XVII/100/19 (2019_uchwala_100.PDF - 1263.878 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:34:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2019-2030
2019_uchwala_101.pdfUchwała Nr XVII/101/19 (2019_uchwala_101.pdf - 2094.692 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:34:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2019 rok.
2019_uchwala_102.PDFUchwała Nr XVII/102/19 (2019_uchwala_102.PDF - 855.076 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:40:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2020 r.
2019_uchwala_103.PDFUchwała Nr XVII/103/19 (2019_uchwala_103.PDF - 1148.327 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:43:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030
2019_uchwala_104.pdfUchwała Nr XVII/104/19 (2019_uchwala_104.pdf - 3626.991 KB)
Data publikacji: 2020-01-15 07:46:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok
2019_uchwala_34z.PDFUchwała Nr V/34/19 (2019_uchwala_34z.PDF - 277.219 KB)
Data publikacji: 2020-06-24 09:42:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany nazwy ulicy Bocznej w Pacanowie na ulicę Profesora Stanisława Pytko. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 559 z dnia 30.01.2019 r.
2019_uchwala_35.PDFUchwała Nr VI/35/19 (2019_uchwala_35.PDF - 1108.003 KB)
Data publikacji: 2019-02-22 11:00:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3746

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-02-13 09:20:11
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-02-13 09:20:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-06-24 09:43:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony