Rok 2014

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2014

Załączone pliki:

Uchwała Nr XLVII/297/14
(2014_uchwala_297.doc - 35.84 KB) Data publikacji: 2014-01-13 07:51:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.184 dn. 2014-01-15

Uchwała Nr XLVII/298/14
(2014_uchwala_298.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2014-01-13 07:52:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.185 dn. 2014-01-15

Uchwała Nr XLVII/299/14
(2014_uchwala_299.jpg - 689.85 KB) Data publikacji: 2014-01-13 07:56:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/11 z dn. 25.11.2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w gminie Pacanów oraz szczegółowych jej warunków funkcjonowania. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.186 dn. 2014-01-15

Uchwała Nr XLVIII/300/14
(2014_uchwala_300.pdf - 3205.61 KB) Data publikacji: 2014-04-09 11:38:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLVIII/301/14
(2014_uchwala_301.pdf - 3464.164 KB) Data publikacji: 2014-04-09 11:57:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.748 dn. 2014-02-19

Uchwała Nr XLVIII/302/14
(2014_uchwala_302.pdf - 1314.118 KB) Data publikacji: 2014-04-09 12:02:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratajach Karskich

Uchwała Nr XLVIII/303/14
(2014_uchwala_303.pdf - 1316.597 KB) Data publikacji: 2014-04-09 12:18:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu

Uchwała Nr XLVIII/304/14
(2014_uchwala_304.pdf - 380.231 KB) Data publikacji: 2014-04-09 12:25:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Pacanów

Uchwała Nr XLVIII/305/14
(2014_uchwala_305.pdf - 400.466 KB) Data publikacji: 2014-04-09 12:26:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Sroczkowie oznaczonej jako działka nr 415 na okres 20 lat na rzecz Stowarzyszenia Rozwojowy Sroczków

Uchwała Nr XLVIII/306/14
(2014_uchwala_306.pdf - 388.879 KB) Data publikacji: 2014-04-09 12:28:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.749 dn. 2014-02-19

Uchwała Nr XLIX/307/14
(2014_uchwala_307.pdf - 3185.981 KB) Data publikacji: 2014-04-18 09:37:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1417 dn. 2014-04-23.

Uchwała Nr XLIX/308/14
(2014_uchwala_308.pdf - 480.509 KB) Data publikacji: 2014-04-18 09:39:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1418 dn. 2014-04-23

Uchwała Nr XLIX/309/14
(2014_uchwala_309.pdf - 2580.874 KB) Data publikacji: 2014-04-18 09:43:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2014 roku. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1419 dn. 2014-04-23

Uchwała Nr L/310/14
(2014_uchwala_310.pdf - 8399.113 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:31:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2014 - 2025.

Uchwała Nr L/311/14
(2014_uchwala_311.pdf - 1458.13 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:33:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1527 dn. 2014-05-08

Uchwała Nr L/312/14
(2014_uchwala_312.pdf - 741.307 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:34:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2014

Uchwała Nr L/313/14
(2014_uchwala_313.pdf - 372.907 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:35:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzędowie

Uchwała Nr L/314/14
(2014_uchwala_314.pdf - 408.291 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:37:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Ratajach Karskich oznaczonej jako działka nr 66/2 na okres 20 lat na rzecz OSP w Ratajach Karskich

Uchwała Nr L/315/14
(2014_uchwala_315.pdf - 2135.703 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:41:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie upowąznienie Wójta Gminy Pacanów do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pacanów a Gminą Busko - Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Pacanów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku - Zdroju

Uchwała Nr L/316/14
(2014_uchwala_316.pdf - 555.098 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:58:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr LI/317/14
(2014_uchwala_317.pdf - 7792.382 KB) Data publikacji: 2014-05-30 08:59:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2014 - 2025

Uchwała Nr LI/318/14
(2014_uchwala_318.pdf - 8118.556 KB) Data publikacji: 2014-05-30 09:13:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1610 dn. 2014-05-20

Uchwała Nr LII/319/14
(2014_uchwala_319.pdf - 877.474 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:30:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2083 dn. 2014-07-09

Uchwała Nr LII/320/14
(2014_uchwala_320.pdf - 6601.516 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:32:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025

Uchwała Nr LII/321/14
(2014_uchwala_321.pdf - 8394.796 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:34:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2055 dn. 2014-07-07

Uchwała Nr LII/322/14
(2014_uchwala_322.pdf - 31.034 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:36:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLI/188/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów

Załącznik do uchwały Nr LII/322/14
(zal_2014_uchwala_322.pdf - 1054.382 KB) Data publikacji: 2014-07-08 11:08:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik do uchwały

Uchwała Nr LIII/323/14
(2014_uchwala_323.pdf - 20.577 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:47:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2084 dn. 2014-07-09

Uchwała Nr LIII/324/14
(2014_uchwala_324.pdf - 20.601 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:52:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok z tytułu wykonania budżetu. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2056 dn.2014-07-07

Uchwała Nr LIII/325/14
(2014_uchwala_325.pdf - 561.313 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:53:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025

Uchwała Nr LIII/326/14
(2014_uchwala_326.pdf - 902.89 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:54:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2057 dn. 2014-07-07

Uchwała Nr LIII/327/14
(2014_uchwala_327.pdf - 555.48 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:55:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacanów na lata 2014-2019

Uchwała Nr LIII/328/14
(2014_uchwala_328.pdf - 47.969 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:56:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2058 dn. 2014-07-07

Uchwała Nr LIII/329/14/14
(2014_uchwala_329.pdf - 29.93 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:57:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pacanów za rok 2013

załącznik od uchwały
(zal_2014_uchwala_329.pdf - 1050.108 KB) Data publikacji: 2014-07-08 11:10:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik od uchwały

Uchwała Nr LIII/330/14
(2014_uchwala_330.pdf - 46.365 KB) Data publikacji: 2014-07-08 10:59:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/295/2013 Rady Gminy Pacanów z 30.12.2013 r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2014 rok

Uchwała Nr LIII/331/14
(2014_uchwala_331.pdf - 27.797 KB) Data publikacji: 2014-07-08 11:00:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Biechowie, Podwalu, Grabowicy

Uchwała Nr LIII/332/14
(2014_uchwala_332.pdf - 23.593 KB) Data publikacji: 2014-07-08 11:03:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/297/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7.01.2014r. w sprawie podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego za przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

Uchwała Nr LIII/333/14
(2014_uchwala_333.pdf - 92.924 KB) Data publikacji: 2014-07-08 11:12:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/303/14 dot. udzielenia dotacji dla OSP Oblekoń

Uchwała Nr LIV/334/14
(2014_uchwala_334.pdf - 546.829 KB) Data publikacji: 2014-07-29 09:55:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014-2025

Uchwała Nr 335/14
(2014_uchwala_335.pdf - 1190.799 KB) Data publikacji: 2014-07-29 09:56:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2229 dn. 2014-07-30

Uchwała Nr LV/336/2014
(2014_uchwala_336.pdf - 370.74 KB) Data publikacji: 2014-12-09 08:57:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Biechowskiej

Uchwała Nr LV/337/14
(2014_uchwala_337.pdf - 5125.534 KB) Data publikacji: 2014-12-09 08:58:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2513 dn. 2014-09-16

Uchwała Nr LV/338/14
(2014_uchwala_338.pdf - 416.47 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:00:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej poł. w Biechowie na okres 10 lat

Uchwała Nr LV/339/2014
(2014_uchwala_339.pdf - 426.364 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:01:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Biechowie. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2532 dn. 2014-09-19

Uchwała Nr LV/340/14
(2014_uchwala_340.pdf - 416.828 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:04:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkowania wieczystego

Uchwała Nr LV/341/14
(2014_uchwala_341.pdf - 1740.956 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:08:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich w Gminie Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2514 dn. 2014-09-16

Uchwała Nr LV/342/14
(2014_uchwala_342.pdf - 645.728 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:10:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2014 rok

Uchwała Nr LVI/343/14
(2014_uchwala_343.pdf - 8206.906 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:22:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawi zmian w WPF-ie na lata 2014-2025

Uchwała Nr LVI/344/14
(2014_uchwaly_344.pdf - 286.666 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:43:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2623 dn. 2014-10-02

Uchwała Nr LVII/345/14
(20014_uchwala_345.pdf - 479.693 KB) Data publikacji: 2014-12-09 09:50:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2015 roku projektu pn. ,,poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowie dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego"

Uchwała Nr LVII/346/14
(2014_uchwala_346.pdf - 8582.104 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:02:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany y WPF-ie Gminy Pacanów na 2014 -2025

Uchwała Nr LVII/347/14
(2014_uchwala_347.pdf - 592.208 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:03:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2804 dn. 2014-10-17

Uchwała Nr LVII/348/14
(2014_uchwala_348.pdf - 97.883 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:08:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2805 dn. 2014-10-17

Uchwała Nr LVII/349/14
(2014_uchwala_349.pdf - 487.485 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:10:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów

Uchwała Nr LVII/350/14
(2014_uchwala_350.pdf - 7169.649 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:21:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2871 dn. 2014-10-31

Uchwała Nr LVIII/351/14
(2014_uchwala_351.pdf - 459.152 KB) Data publikacji: 2014-12-09 10:35:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Pacanowie

Uchwała Nr LVIII/352/14
(2014_uchwala_352.pdf - 6725.006 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:17:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014-2025

Uchwała Nr LVIII/353/14
(2014_uchwala_353.pdf - 1297.763 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:18:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.3274 dn. 2014-12-01

Uchwała Nr LVIII/354/14
(2014_uchwala_354.pdf - 2350.892 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:28:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2014 rok

Uchwała Nr LVIII/355/14
(2014_uchwala_355.pdf - 467.558 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:30:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m 2 stanowiacej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie

Uchwała Nr LVIII/356/14
(2014_uchwala_356.pdf - 468.06 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:34:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m2 stanowiacej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie

Uchwała Nr LVIII/357/14
(2014_uchwala_357.pdf - 474.099 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:37:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m2 stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie

Uchwała Nr LVIII/358/14
(2014_uchwala_358.pdf - 472.061 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:39:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1322/3 o pow. 0,05 ha stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LVIII/359/14
(2014_uchwala_359.pdf - 93.862 KB) Data publikacji: 2014-12-09 11:41:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.3255 dn. 2014-11-28

Uchwała Nr I/1/14
(2014_uchwala_1.pdf - 338.701 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:38:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady gminy pacanów na czas VII kadencji 2014-2018

Uchwała Nr I/2/14
(2014_uchwala_2.pdf - 340.538 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:39:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Pacanów na czas VII kadencji 2014-2018

Uchwała Nr I/3/14
(2014_uchwala_3.pdf - 370.048 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:40:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr I/4/14
(2014_uchwala_4.pdf - 351.085 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:41:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr I/5/14
(2014_uchwala_5.pdf - 351.928 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:42:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego

Uchwała Nr I/6/14
(2014_uchwala_6.pdf - 353.841 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:42:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów

Uchwała Nr I/7/14
(2014_uchwala_7.pdf - 367.179 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:44:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego komisji socjalnej Rady gminy Pacanów

Uchwała Nr I/8/14
(2014_uchwala_8.pdf - 365.473 KB) Data publikacji: 2015-01-22 09:45:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów

Uchwała Nr II/9/14
(2014_uchwala_9.pdf - 6589.788 KB) Data publikacji: 2015-01-22 10:01:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej gminy Pacanów na lata 2014 - 2025

Uchwała Nr II/10/14
(2014_uchwala_10.pdf - 725.922 KB) Data publikacji: 2015-01-22 10:19:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.225 dn. 2015-01-16

Uchwała Nr II/11/14
(2014_uchwala_11.pdf - 435.281 KB) Data publikacji: 2015-01-22 10:21:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów

Uchwała Nr II/12/14
(2014_uchwala_12.pdf - 783.379 KB) Data publikacji: 2015-01-22 11:06:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych

Uchwała Nr III/13/14
(2014_uchwala_13.pdf - 8929.76 KB) Data publikacji: 2015-01-22 11:21:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Pacanów na lata 2015-2025

Uchwała Nr III/14/14
(2014_uchwala_14_budzetowa.pdf - 5883.523 KB) Data publikacji: 2015-01-22 11:22:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.226 dn. 2015-01-16

Uchwała Nr III/15/14
(2014_uchwala_15.pdf - 401.916 KB) Data publikacji: 2015-01-22 11:25:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Biechowie gmina Pacanów

Uchwała Nr III/16/14
(2014_uchwala_16.pdf - 6673.773 KB) Data publikacji: 2015-01-22 12:45:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025

Uchwała Nr III/17/14
(2014_uchwala_17.pdf - 1870.936 KB) Data publikacji: 2015-01-22 12:46:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Uchwała Nr III/18/14
(2014_uchwala_18.pdf - 696.311 KB) Data publikacji: 2015-01-22 12:52:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gm. Pacanów na 2014 rok

Uchwała Nr III/19/14
(2014_uchwala_19.pdf - 5886.767 KB) Data publikacji: 2015-01-26 10:54:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2015 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6860

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-01-13 07:49:02
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-01-13 07:49:16
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-26 10:54:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony