Rok 2021

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2021

Załączone pliki:

Uchwała Nr XXX/172/21
(2021_uchwala_172.pdf - 1650.918 KB) Data publikacji: 2021-02-08 11:55:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXX/173/21
(2021_uchwala_173.pdf - 1043.612 KB) Data publikacji: 2021-02-08 11:58:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 29.01.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.535

Uchwała Nr XXIX/174/21
(2020_uchwala_174.pdf - 185.065 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:16:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXI/175/21
(2021_uchwala_175.pdf - 109.222 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:55:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Biechowa na działalność Kierownika MGOPS w Pacanowie.

Uchwała Nr XXXI/176/21
(2021_uchwala_176.pdf - 1688.772 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:42:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XXXI/177/21
(2021_uchwala_177.pdf - 2110.341 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.839

Uchwała Nr XXXI/178/21
(2020_uchwala_178.pdf - 107.893 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:29:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXI/180/21
(2021_uchwala_180.pdf - 110.66 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:09:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/181/21
(2021_uchwala_181.pdf - 109.239 KB) Data publikacji: 2021-03-09 10:08:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/182/21
(2021_uchwala_182.pdf - 270.021 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:42:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXI/183/21
(2021_uchwala_183.pdf - 2309.084 KB) Data publikacji: 2021-03-09 11:03:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów do roku 2030

Uchwała Nr XXXI/184/21
(2021_uchwala_184.pdf - 1590.508 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:27:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.840

Uchwała Nr XXXI/185/21
(2021_uchwala_185.pdf - 202.954 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:32:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.841

Uchwała Nr XXXI/186/21
(2021_uchwala_186.pdf - 146.008 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:33:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/161/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.842

Uchwała Nr XXXI/187/21
(2021_uchwala_187.pdf - 152.984 KB) Data publikacji: 2021-03-09 09:34:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pacanów za roku 2021. Ogłoszony: 26.02.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.843

Uchwała Nr XXXII/188/21
(2021_uchwala_188.pdf - 1530.871 KB) Data publikacji: 2021-04-06 12:48:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok. Ogłoszony: 01.04.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1220

Uchwała Nr XXXII/189/21
(2021_uchwala_189.pdf - 380.612 KB) Data publikacji: 2021-04-06 12:48:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2021 r. Ogłoszony: 01.04.2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1221

Uchwała Nr XXXII/190/21
(2021_uchwala_190.pdf - 149.249 KB) Data publikacji: 2021-06-04 10:13:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 40/6 położonej w Karsach Małych

Uchwała Nr XXXIII/191/21
(2021_uchwala_191.pdf - 69.29 KB) Data publikacji: 2021-06-04 10:11:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zmieniająca uchwałę Nr IV/27/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów

Uchwała Nr XXXIII/192/21
(2021_uchwala_192.pdf - 2396.346 KB) Data publikacji: 2021-06-04 10:14:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXIII/193/21
(2021_uchwala_193.pdf - 196.249 KB) Data publikacji: 2021-06-04 10:21:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r.

Uchwała Nr XXXIII/194/21
(2021_uchwala_194.pdf - 1027.316 KB) Data publikacji: 2021-06-22 10:04:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021- 2024

Uchwała Nr XXXV/195/21
(2021_uchwala_195.pdf - 2559.303 KB) Data publikacji: 2021-06-22 10:07:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021 - 2030

Uchwała Nr XXXV/196/21
(2021_uchwala_196.pdf - 2318.634 KB) Data publikacji: 2021-06-22 10:10:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXVI/197/21
(2021_uchwala_197.pdf - 105.119 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:19:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania.

Uchwała Nr XXXVI/198/21
(2021_uchwala_198.pdf - 3875.065 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:29:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Uchwałą Nr XXXVI/199/21
(2021_uchwala_199.pdf - 123.605 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:31:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2020 r.

Uchwałą Nr XXXVI/200/21
(2021_uchwala_200.pdf - 2572.742 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:51:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie na lata 2021 -2030

Uchwała Nr XXXVI/201/21
(2021_uchwala_201.pdf - 2497.785 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:52:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXVI/202/21
(2021_uchwala_202.pdf - 149.55 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:53:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 148/3 położonej w miejscowości Słupia

Uchwała Nr XXXVI/203/21
(2021_uchwala_203.pdf - 153.095 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:55:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/58/2007 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty oraz Uchwały Nr LXVII/321/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr XII/58/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty

Uchwała Nr XXXVI/204/21
(2021_uchwala_204.pdf - 189.824 KB) Data publikacji: 2021-07-22 14:15:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Pacanów do Buskiego Klastra Energii

Uchwała Nr XXXVII/205/21
(2021_uchwala_205.pdf - 2863.459 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:58:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w WPF-ie na lata 2021 -2030

Uchwała Nr XXXVII/206/21
(2021_uchwala_206.pdf - 2463.951 KB) Data publikacji: 2021-07-22 13:58:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.

Uchwała Nr XXXVII/207/21
(2021_uchwala_207.pdf - 192.744 KB) Data publikacji: 2021-07-22 14:00:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia dotacji do kościoła w Zborówku na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytkowej części kościoła w Zborówku

Uchwała Nr XXXVIII/208/21
(2021_uchwala_208.pdf - 337.335 KB) Data publikacji: 2021-10-07 08:38:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 -2030

Załacznik do Uchwały Nr XXXVIII/208/21
(2021_zal_uchwala_208.pdf - 1496.684 KB) Data publikacji: 2021-11-03 12:34:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik do uchwały

Uchwała Nr XXXVIII/209/21
(2021_uchwala_209.pdf - 1395.15 KB) Data publikacji: 2021-10-07 08:51:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 21021 rok

Uchwała Nr XXXVIII/210/21
(2021_uchwala_210.pdf - 227.105 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:04:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacanów , na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXIX/211/21
(2021_uchwala_211.pdf - 1709.312 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:13:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2010 -2030

Uchwała Nr XXXIX/212/21
(2021_uchwała 212.pdf - 2331.582 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIX/213/21
(2021_uchwala_213.pdf - 180.924 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:26:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr XL/214/21
(2021_uchwala_214.pdf - 1765.012 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:35:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok

Uchwała Nr XL/215/21
(2021_uchwala_215.pdf - 1123.273 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:40:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XL/216/21
(2021_uchwala_216.pdf - 554.815 KB) Data publikacji: 2021-10-07 10:01:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 101/1 w Wójczy

Uchwała Nr XL/217/21
(2021_uchwala_217.pdf - 309.261 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:44:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Uchwałą Nr XL/218/21
(2021_uchwala_218.pdf - 1672.081 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:53:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r.

Uchwała Nr XL/219/21
(2021_uchwala_219.pdf - 268.105 KB) Data publikacji: 2021-10-07 09:54:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Pacanów

Uchwała Nr XLI/220/21
(2021_uchwala_220.pdf - 163.631 KB) Data publikacji: 2021-12-13 10:23:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała Nr XLI/221/21
(2021_uchwala_221.pdf - 2760.471 KB) Data publikacji: 2022-01-14 09:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021-2030

Uchwała Nr XLI/222/21
(2021_uchwala_222.pdf - 2485.424 KB) Data publikacji: 2021-12-13 10:25:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.

Uchwała Nr XLI/223/21
(2021_uchwala_223.pdf - 297.509 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:19:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miast ai Gminy Pacanów

Uchwała Nr XLI/224/21
(2021_uchwala_224.pdf - 121.583 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:02:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała Nr XLI/225/21
(2021_uchwala_225.pdf - 112.552 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:12:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.

Uchwała Nr XLI/226/21
(2021_uchwala_226.pdf - 1480.849 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:31:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolna Wisły na lata 2021-2030

Uchwała Nr XLII/227/21
(2021_uchwala_227.pdf - 3146.094 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:40:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2022-2030

Uchwała Nr XLII/228/21
(2021_uchwala_228Budzet.pdf - 3338.725 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:43:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2022 rok

Uchwała Nr XLII/229/21
(2021_uchwala_229.pdf - 2744.351 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:52:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021- 2030

Uchwała Nr XLII/230/21
(2021_uchwala_230.pdf - 2110.495 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:56:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok

Uchwała Nr XLII/231/21
(2021_uchwala_231.pdf - 182.654 KB) Data publikacji: 2022-01-14 10:58:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/168/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r.

Uchwała Nr XLII/232/21
(2021_uchwala_232.pdf - 284.279 KB) Data publikacji: 2022-01-14 11:01:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2022 r.

Uchwała Nr XLI/233/21
(2021_uchwala_233.pdf - 169.19 KB) Data publikacji: 2022-01-14 11:03:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XXVIII/162/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 02 grudnia 2020 r. dotyczącej uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pacanów"

Uchwała Nr XLI/234/21
(2021_uchwala_234.pdf - 169.609 KB) Data publikacji: 2022-01-14 11:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/161/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 02 grudnia 2020r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XLII/235/21
(2021_uchwala_235.pdf - 1343.212 KB) Data publikacji: 2022-01-18 12:17:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci drogowej dla gminy Pacanów na lata 2021-2025

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2422

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2021-01-12 12:27:04
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2021-01-12 12:27:20
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2022-01-18 12:18:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony