Rok 2023

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2023

Załączone pliki:

Uchwała Nr LVII/314/23
(2023_uchwala_314.pdf - 812.882 KB) Data publikacji: 2023-01-12 12:33:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LVII/315/23
(2023_uchwala_315.pdf - 1222.44 KB) Data publikacji: 2023-01-12 12:34:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LVIII/316/23
(2023_uchwala_316.pdf - 183.954 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:09:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2023 rok.

Uchwała Nr LVIII/317/23
(2023_uchwala_317.pdf - 810.561 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:10:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LVIII/318/23
(2023_uchwala_318.pdf - 1016.855 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:10:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LVIII/319/23
(2023_uchwala_319.pdf - 167.984 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:11:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr LVIII/320/23
(2023_uchwala_320.pdf - 206.506 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:11:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LVIII/321/23
(2023_uchwala_321.pdf - 141.995 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:11:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LVIII/322/23
(2023_uchwala_322.pdf - 160.032 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:12:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Uchwała Nr LVIII/323/23
(2023_uchwala_323.pdf - 169.819 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:15:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do placówek oświatowych

Uchwała Nr LVIII/324/23
(2023_uchwala_324.pdf - 480.157 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:16:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr LVIII/325/23
(2023_uchwala_325.pdf - 119.036 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:17:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr IV/31/2018 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr LVIII/326/23
(2023_uchwala_326.pdf - 175.479 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:17:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania i w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr LVIII/327/23
(2023_uchwala_327.pdf - 471.134 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:18:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Nr LVIII/328/23
(2023_uchwala_328.pdf - 388.217 KB) Data publikacji: 2023-02-16 14:19:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia przez Gminę Pacanów Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Uchwała Nr LIX/329/23
(2023_uchwala_329.pdf - 468.679 KB) Data publikacji: 2023-03-07 07:32:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok

Uchwała Nr LIX/330/23
(2023_uchwala_330.pdf - 140.384 KB) Data publikacji: 2023-03-07 07:32:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Uchwała Nr LX/331/23
(2023_uchwala_331.pdf - 823.107 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:32:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LX/332/23
(2023_uchwala_332.pdf - 966.191 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:33:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LX/333/23
(2023_uchwala_333.pdf - 175.095 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:33:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2024r. projektu pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0145T Pacanów-Niegosławice -Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995m”

Uchwała Nr LX/334/23
(2023_uchwala_334.pdf - 360.787 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:34:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2023r.

Uchwała Nr LX/335/23
(2023_uchwala_335.pdf - 157.697 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:34:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Nowy Korczyn, Pacanów oraz Szczucin.

Uchwała Nr LX/336/23
(2023_uchwala_336.pdf - 64.053 KB) Data publikacji: 2023-04-17 12:40:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich ptaków i ssaków

Uchwała Nr LXI/337/23
(2023_uchwala_337.pdf - 825.606 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:36:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXI/338/23
(2023_uchwala_338.pdf - 1288.603 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:36:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXI/339/23
(2023_uchwala_339.pdf - 191 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:42:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LXI/340/23
(2023_uchwala_340.pdf - 108.434 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:43:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/341/23
(2023_uchwala_341.pdf - 106.841 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:43:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/342/23
(2023_uchwala_342.pdf - 152.053 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:43:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/343/23
(2023_uchwala_343.pdf - 107.019 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:44:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/344/23
(2023_uchwala_344.pdf - 338.482 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:44:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pacanów na lata 2023-2027

Uchwała Nr LXI/345/23
(2023_uchwala_345.pdf - 337.162 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:45:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/346/23
(2023_uchwala_346.pdf - 327.89 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:45:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr LXI/347/23
(2023_uchwala_347.pdf - 314.433 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:46:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pacanów"

Uchwała Nr LXI/348/23
(2023_uchwala_348.pdf - 178.015 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:46:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LXI/349/23
(2023_uchwala_349.pdf - 164.314 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:47:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030

Uchwała Nr LXI/350/23
(2023_uchwala_350.pdf - 172.742 KB) Data publikacji: 2023-05-09 12:47:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 202 3 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmin a Pacanów

Uchwała Nr LXII/351/23
(2023_uchwala_351.pdf - 1089.478 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:53:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXII/352/23
(2023_uchwala_352.pdf - 1543.31 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:54:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXII/353/23
(2023_uchwala_353.pdf - 101.408 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:54:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania.

Uchwała Nr LXII/354/23
(2023_uchwala_354.pdf - 2692.666 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:55:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Uchwała Nr LXII/355/23
(2023_uchwala_355.pdf - 166.1 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:55:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2022 r.

Uchwała Nr LXII/356/23
(2023_uchwala_356.pdf - 346.989 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:56:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXII/357/23
(2023_uchwala_357.pdf - 165.858 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:56:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczącej wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała Nr LXII/358/23
(2023_uchwala_358.pdf - 163.52 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:57:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LXII/359/23
(2023_uchwala_359.pdf - 169.26 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:57:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/311/2022 r. Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 30.12.2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/20 z dnia 2 grudnia 2020 dotyczącej wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXII/360/23
(2023_uchwala_360.pdf - 109.132 KB) Data publikacji: 2023-06-27 12:58:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXIII/361/23
(2023_uchwala_361.pdf - 816.017 KB) Data publikacji: 2023-08-09 07:25:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXIII/362/23
(2023_uchwala_362.pdf - 1201.05 KB) Data publikacji: 2023-08-09 07:27:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXIII/363/23
(2023_uchwala_363.pdf - 184.73 KB) Data publikacji: 2023-08-09 07:28:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LXIII/364/23
(2023_uchwala_364.pdf - 168.93 KB) Data publikacji: 2023-08-09 07:28:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Uchwała Nr LXIV/365/23
(2023_uchwala_365.pdf - 1028.413 KB) Data publikacji: 2023-09-01 12:28:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXIV/366/23
(2023_uchwala_366.pdf - 144.707 KB) Data publikacji: 2023-09-01 12:29:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXV/367/23
(2023_uchwala_367.pdf - 1373.142 KB) Data publikacji: 2023-09-14 11:30:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXVI/368/23
(2023_uchwala_368.pdf - 820.581 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:14:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXVI/369/23
(2023_uchwala_369.pdf - 1121.208 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:14:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXVI/370/23
(2023_uchwala_370.pdf - 222.394 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:15:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Idziego Opata w Zborówku wzniesionego w 1459 r. w ramach programu Polski Ład.

Uchwała Nr LXVI/371/23
(2023_uchwala_371.pdf - 500.708 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:15:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie: zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr LXVI/372/23
(2023_uchwala_372.pdf - 437.639 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:16:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich

Uchwała Nr LXVI/373/23
(2023_uchwala_373.pdf - 79.41 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:16:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów

Uchwała Nr LXVI/374/23
(2023_uchwala_374.pdf - 308.696 KB) Data publikacji: 2023-10-06 07:17:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawia uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

Uchwała Nr LXVII/375/23
(2023_uchwala_375.pdf - 821.879 KB) Data publikacji: 2023-10-13 14:35:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXVII/376/23
(2023_uchwala_376.pdf - 1125.787 KB) Data publikacji: 2023-10-13 14:36:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXVIII/377/23
(2023_uchwala_377.pdf - 808.85 KB) Data publikacji: 2023-11-09 07:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXVIII/378/23
(2023_uchwala_378.pdf - 1596.411 KB) Data publikacji: 2023-11-09 07:25:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXVIII/379/23
(2023_uchwala_379.pdf - 169.736 KB) Data publikacji: 2023-11-09 07:26:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LXIX/380/23
(2023_uchwala_380.pdf - 717.301 KB) Data publikacji: 2023-11-14 11:48:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXX/381/23
(2023_uchwala_381.pdf - 407.594 KB) Data publikacji: 2023-11-14 11:49:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXX/382/23
(2023_uchwala_382.pdf - 223.115 KB) Data publikacji: 2023-11-14 11:49:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Idziego Opata w Zborówku wzniesionego w 1459 r. realizowanych w ramach programu Polski Ład.

Uchwała Nr LXXI/383/23
(2023_uchwala_383.pdf - 165.035 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:46:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

Uchwała Nr LXXI/384/23
(2023_uchwala_384.pdf - 869.183 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:47:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXXI/385/23
(2023_uchwala_385.pdf - 738.386 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:48:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXXI/386/23
(2023_uchwala_386.pdf - 108.322 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:48:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXXI/387/23
(2023_uchwala_387.pdf - 144.135 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:48:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Buskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXXI/388/23
(2023_uchwala_388.pdf - 108.471 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:50:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXXI/389/23
(2023_uchwala_389.pdf - 108.59 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:50:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Uchwała Nr LXXI/390/23
(2023_uchwala_390.pdf - 196.881 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:51:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr LXXI/391/23
(2023_uchwala_391.pdf - 833.23 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:51:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pacanów

Uchwała Nr LXXI/392/23
(2023_uchwala_392.pdf - 168.733 KB) Data publikacji: 2023-12-05 14:52:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LXXII/393/23
(2023_uchwala_393.pdf - 682.545 KB) Data publikacji: 2023-12-21 14:27:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXXIII/394/23
(2023_uchwala_394.pdf - 816.608 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:25:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030

Uchwała Nr LXXIII/395/23
(2023_uchwala_395.pdf - 2222.924 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:26:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2024 rok

Uchwała Nr LXXIII/396/23
(2023_uchwala_396.pdf - 881.953 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:27:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2023-2030

Uchwała Nr LXXIII/397/23
(2023_uchwala_397.pdf - 533.019 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:28:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2023 rok.

Uchwała Nr LXXIII/398/23
(2023_uchwala_398.pdf - 190.487 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:29:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.

Uchwała Nr LXXIII/399/23
(2023_uchwala_399.pdf - 137.044 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:30:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2024, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Uchwała Nr LXXIII/400/23
(2023_uchwala_400.pdf - 135.356 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:31:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów do indywidualnego określenia w drodze zarządzenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Uchwała Nr LXXIII/401/23
(2023_uchwala_401.pdf - 227.269 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:32:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXIII/402/23
(2023_uchwala_402.pdf - 194.055 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:32:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Uchwała Nr LXXIII/403/23
(2023_uchwala_403.pdf - 442.688 KB) Data publikacji: 2024-01-04 07:32:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów w z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1268

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2023-01-04 13:34:55
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2023-01-10 11:21:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-01-04 07:32:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony