Rządowy Fundusz Polski Ład

Wersja do druku

 Lad.png

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ” realizuje inwestycję pn: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów – kontynuacja.
W ramach inwestycji przewiduje się kontynuację modernizacji infrastruktury drogowej na terenie gminy na drogach gminnych i wewnętrznych. Zadanie inwestycyjne przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników w ruchu drogowym. Poprawi płynność ruchu drogowego co wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego do powietrza oraz podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe nawierzchnie jezdni umożliwią właściwe gospodarowanie wodami opadowymi co podniesie standard techniczny użytkowania dróg. Zmiany przewidziane w modernizacji sieci dróg będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców oraz gości odwiedzających gminę.

Łączna wartość robót modernizacyjnych wynosi:  2 026 953,73 Zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 1 924 998,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 101 955,78 zł

Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu są:
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD  Adam Darowski
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drokam” Tomasz Wojtas
Termin zakończenia prac został określony na 19.06.2024r.

Gmina Pacanów  otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zostanie przeznaczone na realizacje zadania pn: „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Idziego opata w Zborówku wzniesionego w 1459r.  
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych kościoła wraz z wykonaniem robót towarzyszących w tym m.in. wykonaniem izolacji,  wymianą opaski wokół świątyni. Ponadto zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zabytku w tym m.in. wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych w tym  chodników oraz prac związanych z właściwym ukształtowaniem terenu po wykonanych robotach.
Realizacja inwestycji pozwoli na powstrzymanie procesu zawilgocenia zabytku, osuszenie ścian kościoła, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa, która ma na celu wsparcie działań związanych z ochroną i konserwacją zabytków kultury materialnej.
Kwota dofinansowania : 245.000,00 zł

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pacanów.”
Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów w tym m.in. budynków oświatowych oraz wybranych budynków użyteczności publicznej wymagających wykonania prac termomodernizacyjnych.
Zakres projektu przewiduje  m.in. wprowadzenie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat ciepła poprzez przenikanie przez przegrody budowlane; zmniejszenia strat przez system c.o. i c.w.u.,  wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zakres prac będzie opracowany indywidualnie dla każdego obiektu. W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych przewiduje się wykonanie m.in. : ocieplenia ścian zewnętrznych i stropów/stropodachów,  częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji/wymiany  instalacji wewnętrznych w tym instalacji  centralnego ogrzewania, c.w.u, elektrycznej w tym oświetlenia, remont kotłowni wraz z wymianą źródeł ogrzewania na energooszczędne oraz montaż  instalacji fotowoltaicznych/paneli solarnych. Ponadto  zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie dodatkowych  niezbędnych prac remontowych  związanych z wykonaniem planowanych prac termomodernizacyjnych w tym m.in. w zakresie wykonania robót  izolacyjnych ( przeciwwilgociowych), konserwacyjnych i adaptacyjnych ( remont pokrycia dachowego, kominów itp.)

Łączna wartość robót budowlanych wynosi:  5.892.749,87 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 4.500.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 1.392.749,87 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy

Termin zakończenia prac budowlanych: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy ( tj. 13.09.2024r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja obiektów oświatowych Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy”
Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie prac modernizacyjnych w tym  termomodernizacyjnych w obiektach stanowiących mienie  Gminy Pacanów zarządzanych przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy.
Zakres projektu przewiduje  m.in. poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie usprawnień dotyczących zmniejszenia strat ciepła poprzez przenikanie przez przegrody budowlane; zmniejszenia strat przez system c.o. i c.w.u., wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres prac będzie opracowany indywidualnie dla każdego obiektu. W ramach planowanych prac modernizacyjnych przewiduje się wykonanie m.in. : ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych elewacji, ocieplenie stropu/stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji/wymiany  instalacji wewnętrznych w tym instalacji  centralnego ogrzewania, c.w.u, elektrycznej w tym oświetlenia, remont kotłowni wraz z wymianą źródła ogrzewania na energooszczędne oraz montaż  instalacji fotowoltaicznych/OZE. Ponadto z zakres inwestycji będzie obejmował wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz modernizacyjnych w tym: w zakresie remontu zadaszeń, wymiany obróbek blacharskich,  wykonania izolacji przeciwwilgociowej/odwodnieniowej, remont elementów zagospodarowania terenu opasek/chodników oraz  wykonanie niezbędnych prac remontowych wewnętrznych. Planowana inwestycja ma na celu poprawę kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni placówek oświatowych przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego  i efektywności wykorzystania energii obiektów użyteczności publicznej.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi: 2.964.229,30 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 1.960.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 1.004.229,30 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
 ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy

Termin zakończenia prac budowlanych: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy ( tj. 22.02.2025r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”

Zakres inwestycji obejmuje  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  miejscowościach w  gminy Pacanów położonych bezpośrednio w zlewni funkcjonującej  gminnej oczyszczalni ścieków w m. Słupia.  W ramach inwestycji przewiduję się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Słupia, Karsy Duże, Książnice.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi:  10.120.071,00 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 6.175.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 3.945.071,00 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów  

Termin zakończenia prac budowlanych: 32 miesiące od dnia podpisania umowy ( tj. 22.05.2025r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów.

W ramach inwestycji zostanie wykonana obudowa zniszczonych dróg przez nawalne deszcze w latach  2018-2020r tj. remont dróg gminnych nr 361101T, 361109T, 361007T,361015T, 361118T, 361114T, 361116T, 361080T, 361078T o łącznej długości ok. 7,4 km oraz przebudowę 7 sztuk przepustów w ciągach drogowych. Projekt zakłada również przebudowę drogi gminnej 361070T w centrum miejscowości Pacanów będącej drogą dojazdową do atrakcji turystycznej -Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Łączna wartość robót modernizacyjnych wynosi :  5 093 578,71 Zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK  wynosi : 4 838 899,77 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi : 254 678,94 zł

Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu są :
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.  z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o.,
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD  Adam Darowski
Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

Termin zakończenia prac został określony na 21.11.2022r. 

Lad1.jpg

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2488

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-05-16 14:07:31
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-05-16 14:07:43
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-02-15 12:37:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony