Rządowy Fundusz Polski Ład

 Lad.png

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia.”

Zakres inwestycji obejmuje  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  miejscowościach w  gminy Pacanów położonych bezpośrednio w zlewni funkcjonującej  gminnej oczyszczalni ścieków w m. Słupia.  W ramach inwestycji przewiduję się budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Słupia, Karsy Duże, Książnice.

Łączna wartość robót budowlanych wynosi:  10.120.071,00 zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK wynosi: 6.175.000,00 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi: 3.945.071,00 zł

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów  

Termin zakończenia prac budowlanych: 32 miesiące od dnia podpisania umowy ( tj. 22.05.2025r.)

Gmina Pacanów w ramach uzyskanej promesy z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje inwestycję pn: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Pacanów.

W ramach inwestycji zostanie wykonana obudowa zniszczonych dróg przez nawalne deszcze w latach  2018-2020r tj. remont dróg gminnych nr 361101T, 361109T, 361007T,361015T, 361118T, 361114T, 361116T, 361080T, 361078T o łącznej długości ok. 7,4 km oraz przebudowę 7 sztuk przepustów w ciągach drogowych. Projekt zakłada również przebudowę drogi gminnej 361070T w centrum miejscowości Pacanów będącej drogą dojazdową do atrakcji turystycznej -Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie.

Łączna wartość robót modernizacyjnych wynosi :  5 093 578,71 Zł
Kwota promesy udzielonej przez BGK  wynosi : 4 838 899,77 zł
Wkład własny Gminy Pacanów wynosi : 254 678,94 zł

Wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu są :
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.  z o.o DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o.,
Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD  Adam Darowski
Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

Termin zakończenia prac został określony na 21.11.2022r. 

Lad1.jpg

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl