Obwieszczenie IGPM.6733.2.2023

2023-05-15 14:35:04 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 450,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

Pacanów, dnia 15.05.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2023

 

Data obowiązywania:

od 15.05.2023 do 29.05.2023

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

               Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na złożony wniosek z dnia 31.03.2023 roku, skorygowany dnia 09.05.2023 roku przez:

przez Gmina Pacanów, z siedzibą ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

Pełnomocnik: Pan Janusz Ambroziewicz, Wełecz 149, 28–100 Busko-Zdrój,

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 450,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 439, 441/1, 442/2, 442/3, 444/2, 469, 474/2, 845, 853, 854 oraz 920 położone w miejscowości Komorów, obręb 0009 Komorów, gmina Pacanów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 16 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 567 z p.zm.)

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Do wiadomości:

1.        publicznej: www.bip.pacanow.pl

2.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów,

3.        Tablica ogłoszeń sołectwo Komorów,

4.        a.a. – IGPM

 

 

>> PROJEKT DECYZJI, ZAWIADOMIENIE<<

 

 

Zobacz również: