Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-03-01 13:26:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 01.03.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6730.28.2022.2023

Data obowiązywania:

od 01.03.2023 do 15.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1., art. 61 ust. 1. oraz   ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 6.2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych,

obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 20, w trybie art. 49 i 49a Kpa strony zostaną zawiadomione o wydanej decyzji poprzez Obwieszczenie.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl (BIP), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, a także na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Słupia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Decyzja IGPM.6730.28.2022.2023

Zobacz również: