Obwieszczenie IGPM.6733.6.2020

2020-09-10 11:52:02 Ogłoszenia

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

Pacanów, dnia 10.09.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2020 

Data obowiązywania:

od 10.09.2020 do 25.09.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa obiektów infrastruktury technicznej: kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznych ziemnych linii kablowych średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych niskiego napięcia 0,4 kV, napowietrznej linii teletechnicznej światłowodowej, kanalizacji teletechnicznej światłowodowej, słupów SN oraz nN, złącz kablowo – pomiarowych, muf kablowych.

·        obręb: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów, 578, 579, 1090, 1230/2, 1260, 1315/2, 1315/3, 1516/10, 1516/2, 1516/3, 1550, 1552, 1580, 1625, 1662, 1664, 1946, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1969/3, 1972/1, 1972/2, 1974/1, 1975, 1987, 1990, 1991, 1996, 1998, 2005, 1997/1, 2006, 1857/1, 1857/2, 1680/3, 1680/4, 1680/1,

·        obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 69, 99, 144, 148/2, 1047/1, 1056, 1124/1, 1184, 1186/2,

·        obręb: 0012 Niegosławice, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów, 179

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Wiesław Skop

Decyzja

 

Zobacz również: