Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 514

Data publikacji:
2018-04-19 13:49:46

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Gmina Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Gmina Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826

 

Ogłoszenie nr 547818-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.

Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

nie dotyczy

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826

Numer referencyjny: IGPM.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826. 1.1 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 7,5 m ( rozbiórka nawierzchni i przepustu ,wykonanie : ławy z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowych ściany czołowych C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 2 2.2 podbudowy a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4 cm) – 1547,00 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -193,40 ton 2.3 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 496,00 m² 2.4 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -123,90 m³ 2.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż słupków prowadzących U-1- 7 szt. b) montaż tablic prowadzących ciągłych U-3c/d- 2 szt. c) montaż znaków B ( wielkość średnia) – 1 szt. d) montaż znaków A ( wielkość mała) - 2 szt . e) montaż znaków A ( wielkość średnia) – 3 szt . 2. Zakres zamówienia obejmuje również: - Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane ( projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 4.Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 6. Jeżeli wykonawca stwierdzi , że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub ich źródła pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie , że parametry techniczne wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów , które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawiony do stosowania produktów równoważnych , przez które rozumie się takie , które posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ich „równoważności”. 7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych. 8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 9. Zamawiający w oparciu o art. 29ust 3a ustawy Pzp wymaga , aby przez okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonaniem robót drogowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233220-7

45233320-8

45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 100 tys zł. - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje osobami: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z dnia 17 kwietnia 2008 r ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt X.6 lit a) składa dokument odpowiedni , że a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, przy czym dokumenty te nie powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Dokumenty o których mowa w pkt a) powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt b) stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane ( Załącznik nr 7 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3000,00 zł ( trzy tysiące zł) Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Remont drogi gminnej nr 361016T Oblekoń „Zadworze” od km 0+000 do km 0+826. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 3. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 07.05.2018r. do godz. 11.00. 5. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lud dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Najniższa cena    60,00

Okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 36 miesięcy    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

Załączone pliki

201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_SIWZ.pdf201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_SIWZ.pdf - 505.156 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:55:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: siwz
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_zal_1.doc201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_zal_1.doc - 82.432 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:56:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_2.docx201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_2.docx - 25.905 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:56:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_3.docx201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_3.docx - 27.71 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:56:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_4.doc201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_4.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:57:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_5.doc201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_5.doc - 83.968 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:57:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zal
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_6.doc201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_6.doc - 78.336 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:57:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_7.doc201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_7.doc - 78.336 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:58:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_8.pdf201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_8.pdf - 366.038 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:58:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_9.zip201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_9.zip - 17702.398 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:59:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_10.zip201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze__zal_10.zip - 153.393 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 13:59:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_zal_11_STWiORB.pdf201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_ (201803_remont_drogi_oblekon_zadworze_zal_11_STWiORB.pdf - 1162.916 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 14:00:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1916
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-04-19 13:49:46
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-04-19 14:00:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności