Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 497

Data publikacji:
2017-11-28 09:05:53

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu BHP”

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 06.12.2017r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu BHP” RK. 271.2.2017

Zamawiający - Gmina Pacanów zamieszcza następujące wyjaśniania do w/w zapytania:

1.      Wiążący opis wymagań co do zakupu miernika wielogazowego: „miernik wielogazowy Drager X-am 2500 z funkcją wykrywania i pomiaru następujących gazów: O2, CO, H2S, CH4, wraz z zestawem zasilająco ładującym, - 1 szt.” – zmiany wynikają z uwag zgłoszonych przez producenta w/w miernika.

Zamawiający zamieszcza również poprawiony formularz ofertowy z uwzględnieniem powyższych zmian.

Zmiany te są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część zamówienia Znak: RK. 271.2.2017

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

Pacanów, dnia: 30.11.2017r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu BHP” RK. 271.2.2017

Zamawiający - Gmina Pacanów zamieszcza następujące wyjaśniania do w/w zapytania:

1.      Wiążący termin składania ofert – do dnia 08.12.2017r. do godz. 15.00.

2.      Wiążący opis wymagań co do zakupu miernika wielogazowego: „miernik wielogazowy Drager X-am 2500 z funkcją wykrywania i pomiaru następujących gazów: O2, CO, H2S, SO2, wraz z zestawem zasilająco ładującym, - 1 szt.”

3.      Wiążący opis wymagań co do zakupu zestawu do asekuracji: „zestaw do asekuracji w skład którego wchodzą: statyw TM9, urządzenie samohamowne z funkcją ratowniczą CRW 300, Adapter AT171, bloczek PL 101, zaczep AT 300,  Torba AX 016, - 1 szt.”

4.      Dodatkowo:  „szelki bezpieczeństwa z zaczepem barkowym P 40 – 2 szt.”

5.      Wiążący opis wymagań co do zakupu linki bezpieczeństwa: „linka bezpieczeństwa z amortyzatorem ABM/LB 100/2AZ011, dwa zatrzaśniki stalowe – 4 szt.”

Zamawiający zamieszcza również poprawiony formularz ofertowy z uwzględnieniem powyższych zmian.

Zmiany te są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część zamówienia Znak: RK. 271.2.2017

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 

 

Pacanów, dnia: 28.11.2017r.

Znak: RK. 271.2.2017 

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

„Zakup sprzętu BHP”

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: rk@pacanow.pl ,

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu  zamówienia:

„Zakup sprzętu BHP”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ochronnego BHP na potrzeby pracowników służb komunalnych UG Pacanów.

Zakres zamówienia obejmuje następujące urządzenia:

-         miernik wielogazowy Drager X-am 2500 z funkcją wykrywania i pomiaru następujących gazów: O2, CO, H2S, NO2 SO2, wraz z zestawem zasilająco ładującym, - 1 szt.

-         aparat oddechowy Drager PAS Colt, zestaw zawierający następujące elementy: system nośny dla butli 3 litrowej, kompatybilna butla stalowa 3l/200 bar, automat płucny serii PSS, przyłącze systemu wężowego z szybkozłączem i gwizdkiem ostrzegawczym, - 1 szt.

-        urządzenie zasilające aparat oddechowy Drager PAS AirPack 1 w skład którego wchodzi: wózek z wężem, reduktor ciśnienia wraz z osprzętem pomiarowym, bęben na wąż, wąż zasilający 50 m wraz z kompatybilnymi złączkami, - 1 szt.

-         butla stalowa 6l/300bar kompatybilna z zestawem Drager PAS AirPack 1- 3 szt.

-        zestaw do asekuracji w skład którego wchodzą: statyw TM9, urządzenie samohamowne z funkcją ratowniczą CRW 300, Adapter AT171, bloczek PL 101, Torba AX 016, - 1 szt.

-        szelki bezpieczeństwa P 05 – 4 szt.

-        linka bezpieczeństwa z amortyzatorem ABM/LB 100 – 4 szt.

Zamawiający wymaga aby zakupiony sprzęt spełniał wymagania  określone  w  Polskich  Normach  lub posiadać deklarację zgodności i certyfikat CE.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenie, z obsługi, użytkowania i konserwacji zakupionego sprzętu, wyznaczonych pracowników Zamawiającego (min 6 osób) w wymiarze min 4 h.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w zakresu zamówienia.

 

3.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. szkolenie pracowników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 

4.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.     Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1).

 

5.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.       Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.     W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

4.     Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.

5.     Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

6.     Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24

7.     Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

8.     Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 

6.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.     Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać:

a)         wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1),

2.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Miejsce składania ofert: Sekretariat UG Pacanów,  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 05.12.2017r. do godz. 15.00.

3.     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - faksem na nr (41) 376 59 80, lub drogą mailową na adres rk@pacanow.pl – w przypadku wysłania oferty drogą mailową wymagane jest przesłanie czytelnego skanu formularza ofertowego. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić wysłaniem formularza ofertowego drogą listowną na adres Zamawiającego. 

4.     Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

a)    nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

b)    nazwa i adres Wykonawcy,

c)     opis:    

Oferta na;

„Zakup sprzętu BHP”.

Nie otwierać przed dniem 08.12.2017r.

  

7.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 08.12.2017r. do godz. 15.00.

2.     W przypadku wysłania oferty  drogą elektroniczną lub faksem za zachowanie terminu uważa się otrzymanie maila lub faksu z formularzem ofertowym w w/w terminie. Tak przesłaną ofertę należy potwierdzić wysłaniem jej w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

 

8.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

 

1. Przez cenę rozumie się całkowity ryczałtowy koszt zakupu, dostawy oraz szkolenia z zakresu obsługi , użytkowania i konserwacji urządzeń określonych w Pkt. 2 niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia

 

9.     KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

 

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: cena ofertowa brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

 

10.   WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.       Termin płatności: 7 dni od daty otrzymania faktury.

 

11. WZÓR UMOWY

 

1.     Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

                                                                                                                                                                Zatwierdzam:

 

 

                                                                                                                                                     WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

 
 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Wzór umowy.


Załączone pliki
201702_BHP_zal_2_wzor_umowy.docx201702 zapytanie ofertowe na dostawe sprzętu BHP (201702_BHP_zal_2_wzor_umowy.docx - 31.303 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 09:15:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór umowy
201702_BHP_formularz_ofertowy_poprawiony_wersja_koncowa.docx201702_BHP_zal_1_formularz_ofertowy (201702_BHP_formularz_ofertowy_poprawiony_wersja_koncowa.docx - 25.593 KB)
Data publikacji: 2017-12-07 09:31:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1059
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-11-28 09:05:53
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-11-28 09:10:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu