w 2024 roku

Wersja do druku

podpisane w 2024 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/2024
(ZAR_1_2024.pdf - 347.914 KB) Data publikacji: 2024-01-03 14:19:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 2/2024
(ZAR_2_2024.pdf - 192.124 KB) Data publikacji: 2024-01-05 09:56:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny na rzecz Powiatu Buskiego

Zarządzenie Nr 3/2024
(ZAR_3_2024.pdf - 141.392 KB) Data publikacji: 2024-01-17 10:28:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego dotyczącego realizacji zadania pn. : „Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów– etap II.”

Zarządzenie Nr 4/2024
(ZAR_4_2024.pdf - 348.307 KB) Data publikacji: 2024-01-17 10:28:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na terenie gminy Pacanów w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 5/2024
(ZAR_5_2024.pdf - 351.433 KB) Data publikacji: 2024-01-17 10:29:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Zarządzenie Nr 6/2024
(ZAR_6_2024.pdf - 519.566 KB) Data publikacji: 2024-01-18 10:38:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 7/2024
(ZAR_7_2024.pdf - 128.518 KB) Data publikacji: 2024-01-23 07:29:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola

Zarządzenie Nr 8/2024
(ZAR_8_2024.pdf - 516.697 KB) Data publikacji: 2024-01-23 07:33:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 9/2024
(ZAR_9_2024.pdf - 513.085 KB) Data publikacji: 2024-01-26 15:25:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 10/2024
(ZAR_10_2024.pdf - 187.03 KB) Data publikacji: 2024-01-26 14:35:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Zarządzenie Nr 11/2024
(ZAR_11_2024.pdf - 150.83 KB) Data publikacji: 2024-01-26 14:36:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej (Jury) do oceny prac w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym w woj. świętokrzyskim

Zarządzenie Nr 12/2024
(ZAR_12_2024.pdf - 294.107 KB) Data publikacji: 2024-01-29 07:17:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2024r.”

Zarządzenie Nr 13/2024
(ZAR_13_2024.pdf - 99.952 KB) Data publikacji: 2024-01-29 11:46:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2024 roku

Zarządzenie Nr 14/2024
(ZAR_14_2024.pdf - 513.323 KB) Data publikacji: 2024-02-01 12:33:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 15/2024
(ZAR_15_2024.pdf - 357.574 KB) Data publikacji: 2024-02-05 07:25:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 16/2024
(ZAR_16_2024.pdf - 296.991 KB) Data publikacji: 2024-02-06 12:23:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartych konkursów na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1."O zdrowie dbamy i sport uprawiamy - doposażenie zaplecza i stadionu piłkarskiego w Słupi”. 2."Swoje miejsce mamy - nad stawem się spotykamy".

Zarządzenie Nr 17/2024
(ZAR_17_2024.pdf - 242.287 KB) Data publikacji: 2024-02-06 12:23:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o dzielenie pożyczek z budżetu Gminy Pacanów dla Stowarzyszeń: Gminny Ludowy Klub Sportowy Zorza – Tempo Pacanów oraz „Karsy Razem“ na realizację na terenie gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 18/2024
(ZAR_18_2024a.pdf - 185.209 KB) Data publikacji: 2024-02-09 14:32:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 19/2024
(ZAR_19_2024.pdf - 517.825 KB) Data publikacji: 2024-02-08 13:19:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 20/2024
(ZAR_20_2024.pdf - 101.568 KB) Data publikacji: 2024-02-12 09:40:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 21/2024
(ZAR_21_2024.pdf - 670.787 KB) Data publikacji: 2024-02-12 09:40:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 22/2024
(ZAR_22_2024.pdf - 512.882 KB) Data publikacji: 2024-02-12 12:02:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 23/2024
(ZAR_23_2024.pdf - 102.255 KB) Data publikacji: 2024-02-15 07:01:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki TKW i operatorów obsługi OKW w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 24/2024
(ZAR_24_2024.pdf - 360.65 KB) Data publikacji: 2024-02-19 07:10:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 25/2024
(ZAR_25_2024.pdf - 111.642 KB) Data publikacji: 2024-02-20 12:39:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie miasta i gminy Pacanów w roku 2024 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Zarządzenie Nr 26/2024
(ZAR_26_2024.pdf - 667.976 KB) Data publikacji: 2024-02-27 12:46:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 27/2024
(ZAR_27_2024.pdf - 388.336 KB) Data publikacji: 2024-02-29 12:35:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 28/2024
(ZAR_28_2024.pdf - 519.661 KB) Data publikacji: 2024-03-06 12:57:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 29/2024
(ZAR_29_2024.pdf - 514.732 KB) Data publikacji: 2024-03-11 11:39:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 30/2024
(ZAR_30_2024.pdf - 514.906 KB) Data publikacji: 2024-03-14 11:55:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 31/2024
(ZAR_31_2024.pdf - 667.43 KB) Data publikacji: 2024-03-19 15:58:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 32/2024
(ZAR_32_2024.pdf - 256.783 KB) Data publikacji: 2024-03-21 11:53:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 33/2024
(ZAR_33_2024.pdf - 109.279 KB) Data publikacji: 2024-03-22 07:31:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 34/2024
(ZAR_34_2024.pdf - 360.378 KB) Data publikacji: 2024-03-22 11:49:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 35/2024
(ZAR_35_2024.pdf - 365.496 KB) Data publikacji: 2024-03-26 12:56:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 36/2024
(ZAR_36_2024.pdf - 358.513 KB) Data publikacji: 2024-03-28 11:20:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 37/2024
(ZAR_37_2024.pdf - 139.217 KB) Data publikacji: 2024-03-29 10:06:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie odpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 47/2, obręb 0023 Zborówek

Zarządzenie Nr 38/2024
(ZAR_38_2024.pdf - 674.515 KB) Data publikacji: 2024-04-04 07:12:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 39/2024
(ZAR_39_2024.pdf - 662.235 KB) Data publikacji: 2024-04-04 11:53:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 40/2024
(ZAR_40_2024.pdf - 361.529 KB) Data publikacji: 2024-04-09 07:11:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 41/2024
(ZAR_41_2024.pdf - 671.998 KB) Data publikacji: 2024-04-10 14:12:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 42/2024
(ZAR_42_2024.pdf - 509.355 KB) Data publikacji: 2024-04-12 10:12:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 43/2024
(ZAR_43_2024.pdf - 519.689 KB) Data publikacji: 2024-04-17 14:22:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 44/2024
(ZAR_44_2024.pdf - 88.222 KB) Data publikacji: 2024-04-17 14:44:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 45/2024
(ZAR_45_2024.pdf - 677.532 KB) Data publikacji: 2024-04-18 13:22:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 46/2024
(ZAR_46_2024.pdf - 681.846 KB) Data publikacji: 2024-04-23 14:35:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok

Zarządzenie Nr 47/2024
(ZAR_47_2024.pdf - 112.211 KB) Data publikacji: 2024-04-26 08:43:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4/12 z dnia 4 stycznia 2012 roku Wójta Gminy Pacanów o wprowadzeniu instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 48/2024
(ZAR_48_2024.pdf - 362.792 KB) Data publikacji: 2024-04-25 19:19:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 49/2024
(ZAR_49_2024.pdf - 679.776 KB) Data publikacji: 2024-04-29 18:57:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 50/2024
(ZAR_50_2024.pdf - 103.722 KB) Data publikacji: 2024-04-29 19:00:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 51/2024
(ZAR_51_2024.pdf - 101.235 KB) Data publikacji: 2024-04-29 19:01:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki i operatorów obsługi OKW w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 52/2024
(ZAR_52_2024.pdf - 124.196 KB) Data publikacji: 2024-05-06 10:32:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 53/2024
(ZAR_53_2024.pdf - 106.9 KB) Data publikacji: 2024-04-30 19:33:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie : zmiany zarządzenia nr 4/12 z dnia 4 stycznia 2012 roku Wójta Gminy Pacanów o wprowadzeniu instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 54/2024
(ZAR_54_2024.pdf - 111.002 KB) Data publikacji: 2024-04-30 19:33:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległe Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 55/2024
(ZAR_55_2024.pdf - 680.371 KB) Data publikacji: 2024-04-30 19:34:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 56/2024
(ZAR_56_2024.pdf - 1155.134 KB) Data publikacji: 2024-05-08 09:23:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie za 2023 rok.

Zarządzenie Nr 57/2024
(ZAR_57_2024.pdf - 202.214 KB) Data publikacji: 2024-05-07 11:53:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie dokonania kontroli wykonania zadania publicznego pn. ,, Poprawa Funkcjonalności stawu rekreacyjnego w msc. Sroczków”

Zarządzenie Nr 58/2024
(ZAR_58_2024.pdf - 172.734 KB) Data publikacji: 2024-05-16 07:23:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 59/2024
(ZAR_59_2024.pdf - 363.994 KB) Data publikacji: 2024-05-16 07:20:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 60/2024
(ZAR_60_2024.pdf - 151.841 KB) Data publikacji: 2024-05-16 12:57:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych i rolnych powstałych wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Pacanów – przymrozki wiosenne.

Zarządzenie Nr 61/2024
(ZAR_61_2024.pdf - 364.699 KB) Data publikacji: 2024-05-16 12:17:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 62/2024
(ZAR_62_2024.pdf - 110.529 KB) Data publikacji: 2024-05-22 11:19:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr 63/2024
(ZAR_63_2024.pdf - 100.977 KB) Data publikacji: 2024-05-22 11:20:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie : zmiany zarządzenia nr 4/12 z dnia 4 stycznia 2012 roku Wójta Gminy Pacanów o wprowadzeniu instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 64/2024
(ZAR_64_2024.pdf - 682.758 KB) Data publikacji: 2024-05-22 12:25:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 65/2024
(ZAR_65_2024.pdf - 684.964 KB) Data publikacji: 2024-05-24 14:29:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 66/2024
(ZAR_66_2024.pdf - 173.186 KB) Data publikacji: 2024-05-31 09:32:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 67/2024
(ZAR_67_2024.pdf - 194.914 KB) Data publikacji: 2024-05-31 10:29:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 68/2024
(ZAR_68_2024.pdf - 151.005 KB) Data publikacji: 2024-05-31 10:29:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Komorowie

Zarządzenie Nr 69/2024
(ZAR_69_2024.pdf - 363.793 KB) Data publikacji: 2024-05-31 14:04:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 70/2024
(ZAR_70_2024.pdf - 173.39 KB) Data publikacji: 2024-05-31 14:04:22 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 71/2024
(ZAR_71_2024.pdf - 510.175 KB) Data publikacji: 2024-06-05 13:07:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 72/2024
(ZAR_72_2024.pdf - 98.863 KB) Data publikacji: 2024-06-05 13:07:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: W sprawie powołania zespołu do organizacji Dożynek Gminnych

Zarządzenie Nr 73/2024
(ZAR_73_2024.pdf - 682.41 KB) Data publikacji: 2024-06-05 14:57:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Zarządzenie Nr 74/2024
(ZAR_74_2024.pdf - 691.433 KB) Data publikacji: 2024-06-12 07:11:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 646

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2024-01-02 08:10:00
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2024-01-02 08:10:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-06-12 07:11:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony