ZARZĄDZENIE nr 85 /2018

2018-06-27 15:41:39 Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE  nr   85 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia  27 czerwca  2018r


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                              Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2017r  poz. 1875 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r   poz. 121 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LIII/257/2018   Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  9  luty  2018r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na   sprzedaż lokalu  użytkowego  położnego  w  Pacanowie   przy  ulicy Mlecznej  47  oraz  działki  położonej  w  Sroczkowie w  formie  przetargu  niegranicznego.

 

  Zarządzam  co  następuje

 

                                                                                  §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  działki  nieruchomości rolnej  wymienionej  w  wykazie stanowiącym  załącznik  Nr 1  niniejszego  zarządzenia.

 

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte  na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy    w  Pacanowie.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  85 /18

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  27  czerwca  2018 r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w trybie przetargowym .           

 

 

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej  położonej w  Biniątkach  gmina  Busko  Zdrój

 

Nieruchomość;

 

1.Działka nr  654   własność Gminy  Pacanów 

 

2Własność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w   KI1B/00027423/3

 

3.Powierzchnia  0,4300ha

 

4.Nieruchomość rolna  położona  w  Sroczkowie 

 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana  jako  nieużytek

 

6.Cena    nieruchomości    26030,00 zł

 

7  Wartość  nieruchomości  według  operatu  z  wyceny   25030,00zł                           

 

8.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

 

9/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   pod  garażem  miesięcznie –  nie  dotyczy

                                                       

10.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

 

11.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

 

12.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

 

13.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    nie  dotyczy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od 27 czerwca 2018r  do 18  lipca 2018

 

Zobacz również: