ZARZĄDZENIE nr 83 /2018

2018-06-27 15:39:58 Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE  nr  83 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  27 czerwca  2018r

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w  drodze  przetargowej 

 

                                              Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2017r  poz. 1875 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r   poz. 121 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LIII/282/2018   Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia 26  maja  2018r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na   sprzedaż  nieruchomości  rolnej  położonej  w  Biniątkach  gmina  Busko  Zdrój  w  drodze  bezprzetargowej

 

  Zarządzam  co  następuje

 

§1

 

Przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze  bezpretargowej   5/8 niewydzielonej  części  nieruchomości rolnej  wymienionej  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte  na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy    w  Pacanowie

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 


                                                                        Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr 83/18

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  27  czerwca  2018 r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w trybie bezprzetargowym    dla  jego  współwłaściciela.           

 

 

 

                                               W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości   rolnej  położonej w  Biniątkach  gmina  Busko  Zdrój

 

Nieruchomość;

 

1.Działka nr 323    współwłasność Gminy  Pacanów  w  5/8 cz

 

2.Współwłasność  Gminy  Pacanów   - ujawniona  w   KI1B/00027423/3

 

3.Powierzchnia  0,1903ha

 

4.Nieruchomość rolna  położona  w  Biniątkach

 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren  rolny

 

6.Cena    nieruchomości    2250,00

7  Wartość  nieruchomości  według  operatu  z  wyceny  1800,00zł

8.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

9/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   pod  garażem  miesięcznie –  nie  dotyczy                                                         

10.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

12.Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

13.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    nie  dotyczy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji przez  okres 21 dni  od  27 czerwca 2018r do 18 lipca  2018r.

 

Zobacz również: