ZARZĄDZENIE nr 84 /2018

2018-06-27 15:33:42 Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE  nr 84 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  27  czerwca 2018r


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży  na  rzecz  użytkownika  wieczystego

                     Na  podstawie  art.30 ust.2 ustawy  z  dnia  8  marca 1990r o samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2017r  poz.1875  ze  zmianami/  i  art.35 ustawy z  dnia 21  sierpnia  1997r o  gospodarce  nieruchomościami / tekst jednolity z 2018r. poz. 121  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LIII/281/18  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  26  maja  2018r w  sprawie  zbycia nieruchomości  położonej  w  Pacanowie na  rzecz  użytkownika  wieczystego

                                              §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży    na  rzecz  jej  użytkownika  wieczystego  grunt  pod  zabudowaniami wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń   w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte   na  stronach  internetowych  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie

 

                                                §3                   

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

                                                                                  Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr 84 /2018

Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  27 czerwca  2018r w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży   dla  użytkownika   wieczystego.

 

 

                                      W Y K A Z

 

nieruchomości    pod  zabudowaniami   położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

użytkownikowi   wieczystemu

Nieruchomość

 

1.Działki  nr  1550  ujawnione  w  Księdze  Wieczystej  KI1B/00060604/9  i   

  

2.Powierzchnia  gruntu   0.15 ha

 

3. Nieruchomość  zabudowana  położona  w  Pacanowie

 

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów  działka  jest  zabudowana

 

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 

6.Cena  nieruchomości  16466,20 zł

    w tym Vat  23 %          3079.04                           

 7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11. Nieruchomość  do  sprzedania  na  rzecz  użytkownika  wieczystego

12 Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   27 czerwca  do 18  lipca  2018r.


Zobacz również: