ZARZĄDZENIE nr 86/2018

2018-06-27 15:32:48 Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE  nr  86/2018

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia  27 czerwca  2018r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  najmu 

 

 

                                                          Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r 

o  samorządzie  gminnym  /tj  z 2017 poz. 1875  ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997r o  gospodarce  nieruchomościami/tekst jednolity z 2018r poz. 121  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr LIII/285/18 Rady  Gminy  w Pacanowie  z dnia  26 maja  2018r w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  najem  na  okres  5 lat  w  trybie bezprzetargowym  lokalu  użytkowego (  garażu) stanowiącego  własność Gminy  Pacanów położonego v przy  ulicy  Dr. Antoniego  Gałązki  Nr 11  w  Pacanowie

                                                   §1

Przeznacza  się  do  najmu  lokal  użytkowy ( garaż) wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                   §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.                          

                                                      §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


 

                                                        Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr   86/2018 Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  27  czerwca  2018r w sprawie lokalu  użytkowego (garażowego)  przeznaczonego do  najmu  dla  Kierownika  Ośrodka   Zdrowia


                                      W Y K A Z

 

nieruchomości  lokalowej   garażowej położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do  najmu

 

Nieruchomość

1/.Lokal  użytkowy  (garaż)  w  budynku  Niepublicznego  Ośrodka  Zdrowia  w  Pacanowie

2/.Własność  Gminy  Pacanów ujawniona   w  KW  55357

3/.Powierzchnia  lokalu  użytkowego  do  najmu  wynosi   33,5m²                                                    

 4/.Nieruchomość garażowa  usytuowana  w  Pacanowie  w  budynku  na  działce  nr 1315/2 o pow. 0,27 ha

5/Wysokość  czynszu  za  najem  lokalu  użytkowego  (garażowego  miesięcznie 3,0 zł  plus VAT za 1m kw.) Czynsz  płatny  do  10  dnia  danego  miesiąca  z góry .                                                                     

6/.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  działka  nr 1315/2  jest  zapisana jako  teren  zabudowany

7/ Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy.

8/Wysokość  stawek procentowych opłat z  tytułu  użytkowania  wieczystego -  nie  dotyczy.

9/Wysokość  opłat  z  tytułu  najmu  123,63 zł  brutto  miesięcznie`

10/ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

11/ Lokal  do  oddania  w  najem  na  okres  5  lat

12/ Czynsz  płatny  do  10  dnia  danego  miesiąca.

13./Termin  do  złożenia  wniosku  przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwa   w  nabyciu      nieruchomości  upływa ……………………………….nie  dotyczy.

....................................................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21 dni  od  27 czerwca  2018r  do 18 lipca 2018r.

Zobacz również: