Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-06-19 14:46:05 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji

Znak:ROŚ.6220.19 2017                                                                                     Pacanów, 19.06.2018r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

    Wójt Gminy Pacanów na podstawie art.131 i 133 w związku z art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257) zawiadamia strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia  pn.”Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie o wniesionym w dniu 13.06.2018r przez jedną ze stron odwołania od decyzji  Wójta Gminy Pacanów  ROŚ.6220.19.2017r. z dnia 30.05.2018r

      Jednocześnie Wójt Gminy Pacanów informuje, że przesyła akta sprawy ww. postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

 

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: