Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-30 12:50:47 Ogłoszenia

o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Pacanów, 30.05.2018

Znak: ROŚ.6220.19.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017, poz. 1405 z późn.zm.) i art.10 § 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz.1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 30 maja 2018r. została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.19.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego

w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie , którego inwestorem jest Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o., Biechów 80, 28-133 Pacanów, działający przez pełnomocnika P. Jerzy Gryc, TEAM S.C., ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-Zdrój


Niniejszym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110

w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

- decyzją ROŚ.6220.19.2017 z dnia 30.05.2018r

- postanowieniem ROŚ.6220.19.2017 z dnia 23.05.2018r

- opinią sanitarna z dnia 03.01.2018r znak: SE.V-4470/1/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

- opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.304.2017.PW.3 z dn. 19.03.2018r.,

-opinią Dyrektora Zarząd Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie

Od ww. decyzji, w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 50 lit. a, oraz §3 ust. 2 pkt. 2

w związku z  § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Słupia. 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: