INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2018-03-06 14:09:57 Ogłoszenia

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych, gminnych

Znak sprawy: IGPM.271.1.2018                                                                                                                                                                                                                      Pacanów  06.03.2018r

 

 

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów informuje, że w dniu 05.03.2018 r.  o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Komorów o nr ewid 855 od km 0+000 do km 0+156

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy Małe o nr ewid grunt 78 od km 0+000 do km 0+131

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słupia o nr ewid grunt 1056 od km 0+000 do km 0+289

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid grunt 1073 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+399

Przebudowa drogi gminnej nr 361213T Komorów do Kobosa od km 0+000 do km 0+201

Przebudowa drogi gminnej nr 361079T  Książnice „Zakobylany”- Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

Przebudowa drogi gminnej nr 361194T Słupia Stadion od km 0+000 do km 0+165

Przebudowa drogi gminnej nr 361033T Komorów koło dołów od km 0+000 do km 0+424

numer postępowania: IGPM.271.1.2018

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. j. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy postępowanie unieważniono.

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 9 egz.:

1.            Egz. 1-6 Wykonawcy                                                                    

2.            Egz. 7 strona internetowa

3.            Egz. 8 tablica ogłoszeń

4.            Egz. 9 a/a

Zobacz również: