Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-27 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących

Pacanów, 23.02.2018r

Znak:ROŚ.6220.19.2017

 

   ZAWIADOMIENIE

 

o wystąpieniu do organów opiniujących

 

       Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz 64 ust. 1 pkt. 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.02.2018r. zwrócono się do PGFW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.”Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa”
na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 50 lit. a, oraz §3 ust. 2 pkt. 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Od stycznia 2018r. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w art. 77 wskazuje nowy organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych do wydania opinii lub uzgodnień. Art. 545 ust 1 z ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, nakazuje stosować nowe przepisy również do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. W związku z tym, po uzupełnieniu przez inwestora dokumentacji zostaje ona przesłana do PGW Wody Polskie w siedzibą w Krakowie celem uzyskania opinii.  Po skompletowaniu wymaganych opinii, sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z procedurą.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej opinii.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Słupia. 

 Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Pacanów

                                                                                              Mgr Wiesław Skop

 

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicy ogłoszeń sołectwa:

·          Słupia,

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Zobacz również: