Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-22 07:09:53 Ogłoszenia

o wystąpieniu do organów opiniujących

Znak:ROŚ.6220.9.2017

Pacanów, 20.02.2018r

 

 

   ZAWIADOMIENIE

 

 

o wystąpieniu do organów opiniujących

 

       Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.)  

 

zawiadamiam

 

że w dniu 20.02.2018r. zwrócono się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Od stycznia 2018r. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w art. 77 wskazuje nowy organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych do wydania opinii lub uzgodnień. Art. 545 ust 1 z ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, nakazuje stosować nowe przepisy również do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. W związku z tym, po uzupełnieniu przez inwestora dokumentacji zostaje ona przesłana do PGW Wody Polskie w siedzibą w Krakowie celem uzyskania opinii.  Po skompletowaniu wymaganych opinii, sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z procedurą.

 

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganej opinii.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żabiec. 

 

Wojt Gminy Pacanów

Mgr Wiesław Skop

Zobacz również: