Zawiadomienie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-14 11:58:06 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Znak:ROŚ.6220.9.2017

Pacanów, 13.02.2018r

 

 

   ZAWIADOMIENIE

 

 

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

 

zawiadamiam, że

 

że  z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych uzgodnień, przedłuża się termin załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp
na działkach o nr ewid. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów realizowanego przez Inwestora MG Speed Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działającego przez pełnomocników  P. Dagmarę Lubaszka,  Urszulę Picewicz, Monikę Dróżdż ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia uzyskania wszystkich wymaganych opinii.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żabiec.                                                                                                                                       

Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: