ZARZĄDZENIE nr 19/2018

2018-02-12 13:54:08 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 19/2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  12  luty  2018r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do  dzierżawy

                              Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / j.t z  2017r  poz. 1975  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tj z 2018r poz. 121/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  L/256//2018 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  9  luty  2018 w  sprawie   wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na czas  nieokreślony   w  trybie  bez  przetargowym części  działki  nr  591  o  pow.1,31     położona  w  Ratajach  Karskich oraz  części  działki  nr 1967/1  o  pow.1.31m²położonej  w  Pacanowie  stanowiących  własność  Gminy   Pacanów.

 §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  drogową  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,w  prasie,  w  Bip ,  zwyczajowo  przyjęte

 §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  19/2018                                                                                                                                                                                                      Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12 luty  2018r  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wydzierżawienia  pod   kontener   z  odzieżą  używaną   w  trybie bez przetargowym na czas   nieokreślony

 W  Y  K  A  Z

nieruchomości   drogowej   położonej w   Pacanowie 

Nieruchomość;

1.Część  działki  nr   591

2.Własność  Gminy  Pacanów  -DIG.IN.7723-51-8/10  WS

3.Powierzchnia  dzierżawy   - 1,31m²  

4.Nieruchomość   drogowa  położona  w  Ratajach  Karskich

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów   zapisana  jako    droga

6/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości  -  nie  dotyczy

7/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  pod  kontenerem  rocznie  295,2 zł  brutto.

8/Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy.

9./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

10/ Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na   czas  nieokreślony

11/.  Cena  nieruchomości    nie  dotyczy                    

12.Wysokość  stawek procentowych opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

13/.Terminy  wnoszenia  opłat  -  raz  w  roku  do  30  października

14/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego - nie dotyczy

15/. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12 luty  2018r do 5  marzec 2018r

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: