ZARZĄDZENIE nr 18/2018

2018-02-12 13:51:57 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr  18 /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   12 luty  2018r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do  dzierżawy

                              Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / j.t z  2017r  poz.1975/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r poz. 121/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  L/256/2018  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  9  luty  2018r w  sprawie wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  czas nieokreślony  w  trybie  bez  przetargowym  części  działki  nr  591  o  pow.1,31 m²  położonej  w  Ratajach  Karskich oraz  części  działki  nr 1967/1  o  pow.1,31 m² położonej  w  Pacanowie   stanowiących  własność  Gminy  Pacanów

 §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  drogową   wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.  W  prasie , w  Bip,  zwyczajowo  przyjęte.,

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  18  /2018                                                                                                                                                                                  Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12   luty   2018r  w

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej    do wydzierżawienia  pod  kontener  z  odzieżą  używaną   w trybie bez przetargowym na czas  nieokreślony

 W  Y  K  A  Z

nieruchomości   drogowej  położonej w   Pacanowie 

Nieruchomość;

1.Część  działki  nr  1967/1

2.Własność  Gminy  Pacanów  -DIG.IN.7723-51-10/10  WS

3.Powierzchnia  dzierżawy   - 1,31m² 

4.Nieruchomość   drogowa  położona  w  Pacanowie

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  zapisana  jako    droga

6/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości   -  nie  dotyczy

7/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  pod  kontenerem  rocznie  295,20 zł  brutto.

8/Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania   wieczystego - nie dotyczy.

9./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

10/ Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na  czas  nieokreślony

11/.Cena  nieruchomości  nie  dotyczy                    

12.Wysokość  stawek procentowych opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

13/.Terminy  wnoszenia  opłat  -  raz  w  roku  do  30  października

14/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego - nie dotyczy

15/.Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości  upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12  lutego 2018r    do 5  marzec  2018r

 Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: