ZARZĄDZENIE nr 17/2018

2018-02-12 13:05:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr  17  /2018

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  12   luty   2018 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /  jt. Dz. U  z  2017r  poz.  1975 ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U. z  2018r . poz.121 / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/111/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia 5  lutego 2016r w  sprawie  określania  zasad  nabycia , zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy niż  trzy  lata

Zarządzam  co  następuje

§1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie,  w  prasie , w  Bip  ,  zwyczajowo  przyjęte 

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  17/18

  Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12 luty  2018r    w                                         

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres 3 lat dla P. Leszka  Korczak          

                                               W  Y  K  A  Z

nieruchomości  rolnej   położonej w  Ratajach  Karskich   gmina  pacanów

Nieruchomość;

1.Działki  nr 27/9,27/11,28/4

2.Własność  Gminy  Pacanów   -   AN. Nr  3056/2016

3.Powierzchnia   1,5779ha

4.Nieruchomość   rolna  położona  w   Ratajach  Karskich

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana   jako  teren  rolny

6.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

7/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rolnego   rocznie  267,47  kg  pszenicy                                                        

8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

9 Zasady aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

10.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na  okres  3lat

11.Termin  wnoszenia  opłat - raz  do  roku  do  15  września

12. Cena  nieruchomości  -  nie  dotyczy

13. Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  - nie  dotyczy

14.Termin  do   złożenia  wniosku  przez  osoby  ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu nieruchomości   upływa     ………………….    nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz   niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12 luty  2018r  do  5  marca  2018r.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: