Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-02-09 15:21:25 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa

Znak:ROŚ.6220.19.2017

Pacanów, 09.02.2018r

   ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) 

zawiadamiam, że

że  z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych uzgodnień, przedłuża się termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa
” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie wraz z załącznikami tj. realizowanego przez Inwestora Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o., Biechów 80, 28-133 Pacanów

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od dnia uzyskania wszystkich wymaganych opinii.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.                                                                                                                                       

Zgodnie z art. 49 § 2 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, kiedy nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: