Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2017

2018-02-06 12:55:14 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Pacanów, 06.02.2018r.

Znak: ROŚ.6220.9.2017

OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49  § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Pacanów z dnia 01.02.2018r. znak: ROŚ.6220.9.2017 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Postanowienie wydane jest w związku z otrzymanym pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach rozstrzygającego zażalenie P. Dudzic Danuty na postanowienie Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.09.2017r znak: ROŚ.6220.9.2017.

Postanowienie ww. zostało wydane w związku z prowadzonym na wniosek  MG Speed Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów Pełnomocnik P. Dagmara Lubaszka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Z treścią niniejszego postanowienia oraz dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. 110 w godzinach 700-1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz m. Żabiec.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: