Obwieszczenie ROŚ.6220.3.A.2017

2018-02-02 11:43:49 Ogłoszenia

O zawieszeniu postępowania administracyjnego

            Pacanów, 01.02.2018r

Znak: ROŚ.6220.3.A.2017

 

OBWIESZCZENIE

O zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49  § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

 

Zawiadamiam,

 

że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp  na działce o nr ewid.  92/3 obręb 0004 Grabowica gm. Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, w dniu 01.02.2018r zostało wydane postanowienie znak: ROŚ.6220.3.A.2017 o zawieszeniu postępowania na prośbę Pełnomocnika Inwestora Pani Dagmary Lubaszka

Z treścią niniejszego postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. 110 w godzinach 700-1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz m. Grabowica.

WÓJT GMINY PACANÓW

MGR WIESLAW SKOP

Zobacz również: