Obwieszczenie IGPM.6733.4.2017.2018

2018-01-19 12:23:04 Ogłoszenia

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia.

Pacanów, dnia 19.01.2018 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2017.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2018 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia.

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0020 Wola Biechowska, jednostka Pacanów, gmina Pacanów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  1768, 2152/3, 2152/12, 2152/14, 1854, 1855

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce,

Pełnomocnik: Pan Józef LIZAK, FHU „HYDROLAND”, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: