Zawiadomienie ROŚ.6220.18.2017

2018-01-16 14:55:03 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych

Znak: ROŚ.6220.18.2017

Pacanów, 15.01.2018r

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016,poz.353 z późn.zm.) i art.10§ 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.)

  

zawiadamiam,

 

że dnia 15 stycznia 2018r. została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.18.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 73, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie
, którego inwestorem jest

 

Niniejszym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110
w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        decyzją ROŚ.6220.18.2017 z dnia 15.01.2018r

-        postanowieniem ROŚ.6220.18.2017 z dnia 08.01.2018r

-        opinią sanitarna z dnia 21.11.2017r znak: SE.V-4470/62/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

-        opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.261.2017.JT.2 z dn. 03.01.2018r.,

 

Od ww. decyzji, w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia zawiadomienia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów.

 

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków. 

 

Zobacz również: