Obwieszczenie IGPM.6733.4.2017

2017-11-28 12:13:29 Ogłoszenia

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia.

                Pacanów, dnia 28.11.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.11.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia.

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0020 Wola Biechowska, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  1768, 2152/3, 2152/12, 2152/14, 1854, 1855

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa,

Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Pełnomocnik: Pan Józef LIZAK, FHU „HYDROLAND”, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: