Obwieszczenie RK.602.1.2017

2017-11-27 10:54:01 Ogłoszenia

w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu Programu Ochrony Środowiska

Pacanów, dnia 27. 11.2017r.

RK.602.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r. poz. 519 ze zm.) Wójt Gminy Pacanów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego projektu dokumentu:

 

- „Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywa do 2025 r.”.

- Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywa do 2025 r.

 

Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w siedziba w Rzędowie w/w dokumenty przedłożył celem zaopiniowania odpowiednim organom tj.:  organowi wykonawczemu powiatu,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Z treścią projektu pn. -„Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywa do 2025 r.” można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok.  nr 206 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku 7.00 -15.00, także na stronie internetowej Urzędu w BIP w zakładce Aktualności: http://bip.pacanow.pl/newsindex.php.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie od 27.11.2017r . do 18.12.2017r. w formie:

- pisemnej na adres : Urząd Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

- droga elektroniczną bez opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: ug@pacanow.pl,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Pacanowie, pok. nr 206.

 

             Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pacanów. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405. ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 

>> PROGNOZA<<

 

>> PROJEKT PROGRAMU POŚ<<

 

Zobacz również: