Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2017

2017-11-27 07:10:13 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 141, 143/1, 145/1 obręb Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.3.2017

Pacanów, 23.11.2017r

   ZAWIADOMIENIE

o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zgodnie z art.10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 64 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

Zawiadamiam 

o uzupełnieniu przez Inwestora Karty informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 141, 143/1, 145/1 obręb Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

W dniu 16.11.2017r do tut, Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 141, 143/1, 145/1 obręb Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Inwestor pismem z dnia 18.10.2017r. został przez Urząd wezwany do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14.09.2017r, znak: SKO.OŚ-90/2082/105/2017.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Grabowica. 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: